16/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ:Ω2ΗΞΟΚ3Ξ-ΜΞΡ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/9-3-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 16/2020

Περίληψη: Κατανομή ποσού 36.000,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2018).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09 Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 69/4-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος

 3. Μπόκιας Βασίλειος 3. Τσαμαντά Ελένη

 4. Πάτσιου Ιωάννα 4. Αθανασούλη Ελένη

 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 6. Καλφαντή Βασιλική

 7. Ρουμελιώτη Βασιλική

 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 9. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατανομή ποσού 36.000,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η΄ Κατανομή 2018)» έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει άρθ.3 παρ.8α αναφέρεται ότι «με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων».

Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό».

Επίσης στην με αριθμ.πρωτ.8440/24.02.2011 απόφαση του Υπ.ΥΠΕΣΑΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» άρθ.2 αναφέρεται ότι «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. απόφαση 55/2018 (ΑΔΑ:7ΔΚ8Ω1Θ-ΩΥ5) του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αποδέχεται το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ(36.000,00€) προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Α΄ κατανομή2018) και πρέπει να κατανέμει το ποσό στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

 1. Κατανέμει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€) στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

1ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

2

2ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

3

3ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 2ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

4

6ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.400,00

5

4ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.000,00

6

7ον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

7

6ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.000,00

8

7ον ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

1.300.00

9

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ

1.300,00

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

2.800,00

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ

2.315,00

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ

2.735,00

13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

900,00

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.650,00

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΝΕΟΥ

2.400,00

16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΙΝΟΥ

1.000,00

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

1.300,00

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ

1.500,00

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

1.400,00

ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

36.000,00

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Ευσταθίου και της Αθανασίας, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2020 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος

 2. Μπόκιας Βασίλειος

 3. Πάτσιου Ιωάννα

4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5. Καλφαντή Βασιλική

6. Ρουμελιώτη Βασιλική

7. Ζάρκος Ευάγγελος

8. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική

9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10 -3-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email