16/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2 / 06-03-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   16 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας

                                                                         (Αθλητικού Υλικού στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου.)»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Mαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 18/2-3-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Α.   Λούτα

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Γ. Κουκουμέλης            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                     «

                                                             

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  1ον( ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εξέθεσε ότι, έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για αγώνες που έχουν ήδη προγραμματισθεί, από το 1ον ΕΠΑ. Λ Κιάτου.

   Ακολούθως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

1ον θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της προμήθειας

(Αθλητικού Υλικού στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου.)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

   Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Κιάτου   κ. Σιετής Ευάγγελος, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 458/23-02-2018 σχετικό

έγγραφό του και αναφέρει τα εξής:

«…….Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα αγοράς αθλητικού υλικού για το σχολείο μας και

συγκεκριμένα: 19 αθλητικές στολές ποδοσφαίρου και 1 τερματοφύλακα, 4 μπάλες ποδοσφαίρου, 4 μπάλες

πετοσφαίρισης, 4 ρακέτες επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 1 συσκευασία μπαλάκια και δύο προσφορές…»

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, προκειμένου η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτεί τα ανωτέρω υλικά  για τις ανάγκες της υπηρεσίας της και την εύρυθμη λειτουργία του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κιάτου

κρίνεται απαραίτητα η ανωτέρω προμήθεια και παρακαλώ για την έγκριση ή μη από την Σχολική Επιτροπή, όπου η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τα επτακόσια τριάντα δύο ευρώ (732,00) με Φ.Π.Α. 24%.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.

2.- Την ανάγκη   της   εν λόγω προμήθειας, για την εξυπηρέτηση του 1ου ΕΠΑ.Λ ΚΙΑΤΟΥ.

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4.- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.- Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.- ToN. 4412/2016

8.- Το υπ’ αριθ. 458/23-02-2018 σχετικό έγγραφο του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει   τη διενέργεια   της προμήθειας   Αθλητικού Υλικού στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου για τις

       ανάγκες της Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, έναντι ποσού επτακόσια

       τριάντα δύο   ευρώ (732,00) συμπεριλαμβανομένου   Φ. Π. Α.   24%.

2. -Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης της παραπάνω   προμήθειας για το 1ο ΕΠΑ. Λ.       Κιάτου, έναντι

     ποσού επτακόσια   τριάντα δύο   ευρώ (732,00) συμπεριλαμβανομένου   Φ. Π. Α.   24%.

3.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

     Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την   εν λόγω προμήθεια.

4.- Η πληρωμή του   αναδόχου   θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την

     εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους  

      

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    16 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 07- 03- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email