16/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   7  /  7- 12 – 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   16  /  2018

Περίληψη: «4ην Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού  67.020,00€ »

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην Δεκεμβρίου έτους  2018,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 24/6-12-2018 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)      1.- Παναγιώτης       Κατσούλας             Μέλος                                        2.- Δήμητρα          Βυτινιώτη                         Μέλος             2.- Αναστασία         Καλλιώρα               Μέλος

3.- Κων/νος           Κελλάρης                          «                    3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος         Μπόκιας                           «                    4.- Παλαιολόγος    Δούρος                    Μέλος

5.- Γεώργιος          Κουκουμέλης                   «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     1ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα   Βασιλική  εξέθεσε ότι,   η παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  για την εκταμίευση  των χρημάτων  προς τα Σχολεία λόγω  διακοπών Χριστουγέννων.

Στη  συνέχεια τα μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  αποφάσισαν  ομόφωνα  για το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και την  άμεση την συζήτηση  του θέματος.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  1ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 €   (Δ΄  Κατανομή)   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70753/5-122018  με  ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική  Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής  Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α.,  κατανεμήθηκε  το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας,  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ΄  Κατανομή).

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των   εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (67.020,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Ακολούθως η Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.-  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.-  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2018 ως (Δ΄  Κατανομή)

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Το κατεπείγον  της παρούσας συνεδρίασης.

Α.-    Κατανέμει το ποσό των  εξήντα επτά χιλιάδων είκοσι  ευρώ (67.020,00) το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2018,   (4η Κατανομή) στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 33.510,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/ βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 33.510,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 67.020,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  16 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

1.-  Γ.  Κουκουμέλης

2.-  Β.  Μπόκιας

3.-  Κ. Κελλάρης

4.-  Δ. Βυτινιώτη

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  7-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email