Απόφαση 16/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/15-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 16/2013

Περίληψη: « Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη εγγυητικής επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (4.896,00)€ για την καλή εκτέλεση προς την Σχολική Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ. ΣΕΚ- 2ου ΓΕΛ Κιάτου στο όνομα Γεωργοπούλου Κλεοπάτρα του Φωτίου .»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 20/09-04-12 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Eλένη Παπαθανασίου
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.-Ελένη Καππαή Καλπαξή
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.-Γεώργιος Κουκουμέλης
4.-Παναγιώτης Μεγαρίτης 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ
5.- Κων/νος Κελλάρης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Η πρώην Σχολική Επιτροπή του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου, με σύμβαση είχε εκμισθώσει το Σχολικό Κυλικείο στην κα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα για έξι (6) χρόνια, με έναρξη την 1-7-2010 και λήξη την 31-6-2016 με μίσθωμα ανά μαθητή (54,40)€ το χρόνο.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 3ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου.
Η ανωτέρω κα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Tαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό των 4.896,00 €, με Νο 87426/24-06-2010, για την καλή λειτουργία του κυλικείου του Σχολείου,
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη με την υπ’ αριθ. 4/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είχαμε αποφασίσει την διαδικασία αποβολής της, όπου και έγινε γεγονός, αφού η ανωτέρω μισθώτρια του κυλικείου, μας χρωστάει (20.456,87)€
Και με βάση την παρ. η της περίπτωσης 6 της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008), η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Ύστερα απ’ αυτά πρέπει με απόφασή μας, να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής (Ζάρκο Δημήτριο), για την είσπραξη των χρημάτων από τη Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων).
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του κυλικείου καθώς και όλο το φάκελο του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Δ.Ο.Υ. Κορίνθου (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)την εγγυητική επιστολή με Νο 87426/24-06-2010, στο όνομα Γεωργοπούλου – Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα, που έχει κατατεθεί ως εγγύηση καλής λειτουργίας για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ – ΣΕΚ – 2ΟΝ ΓΕΛ Κιάτου, ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (4.896,00) ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Μεγαρίτης Παναγιώτης
4.- Κελλάρης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16-04-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email