159/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 159/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού

του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 1ο/22.06.2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 22/06/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 4562/12.05.2021

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC008589962 2021-05-12

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ΟΥ & 2ΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

 

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:  α. Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4562/12.05.2021 διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 104/10-05-2021 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

 

Την 2η/06/2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Σικυωνίων τα τακτικά  μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος), κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος) και κ.Στούκας Νικόλαος (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στη σχετική διακήρυξη, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία, όπως αυτοί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος και έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ε.Ε. με δ.τ.

“AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS”.

25/05/2021 14:23:25
2  Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 26/05/2021 17:05:01
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 26/05/2021 22:35:55
4 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 27/05/2021 08:56:59
5 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ Α. Ε. 27/05/2021 09:04:11
6 ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

27/05/2021 10:33:45
7 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 27/05/2021 10:39:51
8 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 27/05/2021 11:03:18

 

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. κοινοποίησε τον ακόλουθο πίνακα προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας σε όλους τους συμμετέχοντες δια μέσου της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Παράλληλα  τον ανάρτησε στο χώρο συνημμένων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ώστε να είναι προσβάσιμος σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 194924 ARTE CONSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

45,12 %
2 194338 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 41,17 %
3 193843 Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 36,59 %
4 194911 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 35,55 %
5 193814 ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 32,01 %
6 193247 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ   Α. Ε. 20.00%
7 194837 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 17,00 %
8 194580 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ε.Ε. με

δ.τ. “AVATON SIORIS

CONSTRUCTIONS”

1,00 %

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 

Ακολούθως, έγινε έλεγχος, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο άρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

 • Όσον αφορά τον έλεγχο των ΤΕΥΔ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

1) Οι οικονομικοί φορείς με τις επωνυμίες  «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» και «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν συμπλήρωσαν το απαιτούμενο πεδίο Β του μέρους IV του ΤΕΥΔ ,  όπως ορίζεται στο άρθρο 22.Γ της διακήρυξης.

2)  Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  δεν συμπλήρωσε τα πεδία  Β και Γ του μέρους IV του ΤΕΥΔ , όπως ορίζονται στα άρθρα 22.Γ  και 22.Δ της διακήρυξης.

3) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε.»  δεν συμπλήρωσε το απαιτούμενο πεδίο Α.1  του μέρους IV του ΤΕΥΔ, όπως ορίζεται στο άρθρο 22.Β της διακήρυξης. Επίσης δεν συμπλήρωσε το απαιτούμενο πεδίο Β  καθώς και το απαιτούμενο πεδίο Γ  του μέρους IV του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης.

4) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ε.Ε. με δ.τ. “AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS” δεν υπέβαλε ΤΕΥΔ και  ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .

 

 • Όσον αφορά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι  :

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ Σ.Ι.Α. Ε.Ε. με δ.τ. “AVATON SIORIS  CONSTRUCTIONS» δεν υπέβαλε καμία εγγυητική επιστολή και  ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των λοιπών εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των ανωτέρω επιστολών που κατατέθηκαν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ζήτησε από την αναθέτουσα να αποστείλει έγγραφο στους οικονομικούς φορείς, καλώντας τους να προβούν στη συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Ακολούθως, με τα υπ’ αρ. 5556/04-06-2021, 5557/04-06-2021 & 5558/04-06-2021 έγγραφα, η Αναθέτουσα κάλεσε τους πέντε (5) οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν και επανυποβάλλουν  ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 22.06.2021, για την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών και τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού.

 

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εμφανίστηκαν τα τακτικά μέλη κ. Μαστέλλου Γεωργία (Πρόεδρος),

κ. Τσέκος Παναγιώτης (μέλος),  κ. Στούκας Νικόλαος (μέλος).

 

Διαπιστώθηκε απαρτία και η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχισε τις εργασίες του ελέγχου  της.

 

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβλήθηκαν στο σύστημα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, από τους οικονομικούς φορείς, με τις επωνυμίες :

     –  ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ   ΕΥΘΥΝΗΣ,

     –  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

     –  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

     –  Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία, ως εκ τούτου απορρίπτεται από την διαγωνιστική διαδικασία .

 

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 194924 ARTE CONSTRUCTIONS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

45,12 %
2  

194338

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 41,17 %
3  

193843

 

Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 36,59 %
4 194911 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 35,55 %
5 193247 Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Σ   Α. Ε. 20.00%
6 194837 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ 17,00 %

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό  φορέα  με  την  επωνυμία:  «ARTE   CONSTRUCTIONS   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με μέση έκπτωση 45,12  %.

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Μαστέλλου Γεωργία

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1.Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9 Γεωπόνων

2.  Στούκας Νικόλαος

ΤΕ4 Ηλεκ/γων-Μηχ/γων

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την 198.1.1/2020 (6ΤΦΒ46Ψ844-ΤΡ2) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ένταξη του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 313.970,00€,
 • Την 344/2020 (ΨΡΘΖΟΡ1Φ-ΕΞ2) απόφαση ΟΕ «αποδοχής απόφασης ένταξης και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ 2020»,
 • Την 291/2020 (ΩΧΣΩΩ1Θ-Τ58) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ «έγκρισης της ανώτερο απόφασης ΟΕ»,
 • Την 5060,29404πε /15.01.2021 (ΨΡΘΖΟΡ1Φ-ΕΞ2) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • Την 31/2021 (9Ψ0ΟΩ1Θ-3ΧΟ) απόφαση ΟΕ, «τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ».
 • Την 32/2021 (ΨΔΓΖΩ1Θ-9ΚΠ) απόφαση ΔΣ, «έγκριση της ανωτέρω απόφασης».
 • Την 41118/01.04.2021 (6ΡΚΤΟΡ1Φ-ΦΜΨ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 8/2020 μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ (544.354,84+130.645,16 ΦΠΑ 24%) 675.000,00€.
 • Τον Κ.Α. 02.70.7331.005 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με   τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}», ποσού 675.000,00€  προερχόμενο από α) Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019} με το ποσό των 313.970,00€ , β) ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 με το ποσό των 1.364,02€ , γ) από  ΚΑΠ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 43.900,73€ , ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€ , δ) ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 45.569,57€ , ε)  ΚΑΠ 2020 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 64.802,65€ στ)  ΚΑΠ 2021 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ και ζ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 με το ποσό των 89.243,03€.
 • το 21REQ008563824 2021-05-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 252/4362/06.05.2021 (ΨΜ77Ω1Θ-8ΔΑ)(21REQ00856280 2021-05-06) ΑΑΥ
 • Την 104/2021 (ΨΒΜΙΩ1Θ-14Β) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2021»
 • την 113/2021 (6Β5ΧΩ1Θ-6ΡΔ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • την 4562/12.05.2021 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008589962 2021-05-12,
 • την 4564/12.05.2021 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 21PROC008590264 2021-05-12,
 • την 4568/12.05.2021 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ω340Ω1Θ-012,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τo 1ο/22.06.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 1ο/22.06.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» με αρ. μελέτης 8/2020 (CPV:45300000-0) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (544.354,84+130.645,16 ΦΠΑ 24%) 675.000,00€.

 

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ως άνω έργου, το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ARTE   CONSTRUCTIONS   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με μέση έκπτωση 45,12%.

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 1η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία, περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email