159/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

159/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 33/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                         

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/09-06-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 33/2020

Θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 09η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 262/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος  Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Τσατσάνης Βασίλειος  »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος 4. Αδαμοπούλου Πατρίνια  
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος     Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Θέμα  6ο  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα από 29-05-2020 υπηρεσιακά σημειώματα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

Θέμα :Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2019.

 

Με τις υπ’ αρίθμ. 78/2019 και 80/2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2020 και ο προϋπολογισμός-Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2020 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια  με την αρίθμ.  296/2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και με την αρίθμ. 2/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2020, και με την αριθμ. 16109, 8660/13-02-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ)  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός και εγκρίθηκε το  Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2020.(Σχετ. 1).

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. 55905/29.07.2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ 3054/τ.Β΄/29.7.2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 7028/2014 (Β΄ 253) απόφασης» δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020,  τις οποίες υλοποίησε η υπηρεσία μας και καταρτίσθηκε – ψηφίσθηκε και νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός.

Στο άρθρο 6«Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της ανωτέρω  Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι: 1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2018.

 

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

 

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31-12-2019 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών– λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2019 και από στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσία μας , προέκυψαν τα ακόλουθα:

          α) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 67.272,00  €  

          β) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2018 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό  79.234,00  €  

          Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2020  : 83.500,00 €

 

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2019 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2018, στον προϋπολογισμό έτους 2020, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2018, ήτοι 79.234,00  €.

 

Άρα θα πρέπει να γίνει μείωση των πιστώσεων της ομάδας Ι κατά 4.266,00 € (Διαφορά 83.500,00  – 79.234,00).

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 με μείωση  στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 4.266,00 € .

 

Στον πίνακα που ακολουθεί  (Σχετ. 2), εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές των Κ.Α. της ομάδας Ι των εσόδων , ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:

 

ΟΜΑΔΑ    ΕΣΟΔΩΝ   Ι΄
Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Ποσό Αναμόρφωσης Διαμορφωθέντα
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 100,00 0,00 100,00
06.00.0434.003 Έσοδα απο την διάθεση πόσιμου ύδατος στα πλοία 200,00 0,00 200,00
06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 16.000,00 0,00 16.000,00
06.00.0719.002 Τέλη που προέρχονται απο την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο λιμάνι απο την χρήση χερσαίας ζώνης 39.000,00 4.266,00 34.734,00
06.00.0719.003 Έσοδα απο τέλη παραβολής προσορμήσεως κ.λ.π. πλοίων 12.000,00 0,00 12.000,00
06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 500,00 0,00 500,00
06.00.1512.001 Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.  που εισπράτονται απο το  Δ.Λ.Τ.Σ. 3.000,00 0,00 3.000,00
06.00.1512.002 Πρόστιμα ΚΟΚ από Δ.Ο.Υ. 200,00 0,00 200,00
06.00.2119.001 Λιμενικά τέλη Π.Ο.Ε. 1.500,00 0,00 1.500,00
06.00.2119.002 Τέλη παραχώρησης χώρων Π.Ο.Ε. 10.000,00 0,00 10.000,00
06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.000,00 0,00 1.000,00
  Γενικά Σύνολα : 83.500,00 4.266,00 79.234,00

 

 

2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

          Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2019 προέκυψαν τα ακόλουθα:

          α) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2019 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 2.926,52€

          β) Εισπραχθέντα  Ιαν. -Δεκ. 2018 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό  3.021,39€

          Από τα παραπάνω προκύπτει ΑΡΝΗΤΙΚΗ διαφορά 94,87 €.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ ΙΙ     (Σχετ. 3)  
Κ.Α. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 55905/29-07-2019
(Β’ 3054/29-07-2019) Κ.Υ.Α
ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Έτος 2020 απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 43.287,66
Περίοδος  2019, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 2.926,52
Περίοδος  2018, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 3.021,39
Διαφορά περιόδου 2019/2018 : € -94,87
 
Έτος 2018, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 3.021,39
 
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου οκταμήνου 2019 έναντι της 
ίδιας περιόδου του 2018 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί
να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό
του έτους 2018, δηλαδή € 3.021,39
Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2020
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού  από το ύψος
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:
43.287,66 3.021,39 = 40.266,27  

 

************************

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»  έχουν εγγραφεί στον Π/Υ κατά την κατάρτισή του πιστώσεις συνολικού ύψους 43.814,22 ευρώ. (Σχετ. 4).

 

Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2019 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 43.287,66 ευρώ.  Διαφορά 526,56 €.

 

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2020 πίστωση συνολικού ποσού 40.792,83 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 40.266,27 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2019, ήτοι ΜΕΊΩΣΗ  ποσού 526,56 € (Ανείσπρακτα 31/12/2019 ποσό 43.287,66 – εισπράξεις 31/12/2019 ποσό 2.926,52 = 40.361,14 € – {94,87€ [Η διαφορά των εσόδων του 2018 με το 2019]})= 40.266,27€.

 

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 με ΜΕΙΩΣΗ στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 526,56 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 43.287,66 ευρώ) και με ΜΕΙΩΣΗ στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 ποσού 526,56 €  (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 40.266,27 ευρώ).

 

Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν:

 

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32: (Σχετ. 5)

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2019 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ             (+ / -)
06.00.3219.001 Τέλη Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό Καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 6.078,83 5.928,75 -150,08
06.00.3219.002 Τέλος Απλής Χρήσης Χώρων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ έτών 2010-2011-2012 και επομένων ετών  18.141,78 17.963,30 -178,48
06.00.3219.003 Τέλη πρυμνοδέτησης στο Αλιετικό Καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 1.416,10 1.314,95 -101,15
06.00.3219.004 Τέλη παραχώρησης απλής χρήσης χώρου έτους 2016 8.430,43 8.390,07 -40,36
06.00.3221.001 Κλήσεις Κ.Ο.Κ. Λιμενικού Ταμείου ετών 2009 – 2010 1.880,00 1.880,00 0,00
06.00.3221.002 Κλήσεις Κ.Ο.Κ. Λιμενικού Ταμείου ετών 2011 – 2012 4.812,09 4.330,08 -482,01
06.00.3221.004 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου τέλους απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 281,04 281,04 0,00
06.00.3221.005 Φ.Π.Α. Τέλους Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 424,07 896,26 472,19
06.00.3221.006 Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2015 1.700,00 1.700,00 0,00
06.00.3221.007 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου τέλους απλής χρήσης Χ. Ζ. Λ. ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 291,63 244,96 -46,67
06.00.3221.008 ΕΚΟΕΜΝ (3%) τέλους απλής χρήσης Χ. Ζ. Λ. ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 204,14 204,14 0,00
06.00.3221.009 Φ.Π.Α. Τέλους Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 154,11 154,11 0,00
 

 

Γενικά Σύνολα : 43.814,22 43.287,66 -526,56

 

 

Ως προς τον Κ.Α. του 8511:

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 40.792,83 526,56 40.266,27
Κ.Α. ΠΟΣΟ 32      ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2020

ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ  
02.00.8511 43.287,66 3.021,39 40.266,27 40.792,83 526,56  

 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουμε:

 

1) Μείωση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ    Ι   κατά       4.266,00 €

 

2) Μείωση της ΟΜΑΔΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ   κατά          526,56 €

    Μείωση του Κ.Α. 00.8511                  κατά         526,56 €

——————————————————————————-

ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ                              4.266,00 €

 

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Με τη λήξη της χρήσης του οικονομικού έτους 2019 η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μετέφερε  και  βεβαίωσε  χρηματικό  υπόλοιπο   οικονομικού  έτους  2019 συνολικού ποσού 141.536,41 € και το οποίο αναλύεται ως εξής:                    

               Τακτικά έσοδα                               109.725,11   €                                                           

              

          Έκτακτα  ανειδίκευτα έσοδα              5.167,80   €  και

              

          Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα             26.643,50   €

 

          Το Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας αναλύεται ως εξής: (Σχετ. 6)

 

Κ.Α.

Αιτιολογία

ΠΟΣΟ
06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 109.725,11
06.00.5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5.167,80  
06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων σκοπών 26.643,50  
ΣΥΝΟΛΟ    

141.536,41

 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων είχε προϋπολογισθεί ως χρηματικό υπόλοιπο ποσό  164.023,02 € και το οποίο σύμφωνα με την από 31 / 08 / 2019 βεβαίωση της Δημοτικής Ταμία του Δήμου Σικυωνίων αναλύεται ως εξής: (Σχετ. 7)

 

06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: 135.304,97 €

06.00.5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών:  4.819,97 €

06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 23.898,08 €

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: (Σχετ. 8)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ
  ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2019  
5111 135.304,97 109.725,11 (-)   25.579,86
5121 4.819,97 5.167,80          (+)       347,83
5123 23.898,08 26.643,50          (+)    2.745,42
ΣΥΝΟΛΑ 164.023,02 141.536,41 (-)    22.486,61

        

 

 

Δηλαδή θα πρέπει να γίνει

          α)  μείωση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 25.579,86 €   (Κ.Α. 5111) ) -και- 

 

          β)  αύξηση στο χρηματικό υπόλοιπο ως εξής:

 • Στα έκτακτα έσοδα για την για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 347,83 €  (Κ.Α. 5121)
 • Στα έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών κατά 745,42 € (Κ.Α. 5123)

 

Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 προκειμένου να γίνει τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου με κατάργηση των πιστώσεων οι οποίες είχαν εγγραφεί είτε ως αποπληρωμή είτε στο σκέλος των οφειλών και εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2019 , και να μειωθούν – ενισχυθούν κωδικοί αριθμοί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δ.Λ.Τ.Σ. .

 

      Τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 ως ακολούθως:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

 

 1. 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 135.304,97 € μειώνουμε κατά 25.579,86 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 109.725,11 €

 

 1. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.819,97 € με αυξάνουμε  κατά 347,83 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.167,80 €

 

 1. 3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 23.898,08 € αυξάνουμε κατά 2.745,42 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.643,50 €

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

 

Προτείνεται η μείωση ή κατάργηση πιστώσεων για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:   

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΑ  ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.00.6111.002 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από το Δ.Σ. στην χρήση 2019) 744,00 744,00 0,00
02.00.8114.003 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ..λ.π. 23.898,08 13.173,04 10.725,04
02.00.8115.001 Οφειλόμενα για δημοσίευση αποσπάσματος Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020 200,00 76,00 124,00
02.10.6115.003 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2018 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.500,00 2.500,00 0,00
02.10.6117.003 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων χρήσεως 2018 από Ορκωτό Ελεγκτή  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.800,00 1.800,00 0,00
02.30.7135.004 Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 10.000,00 10.000,00 0,00
  Γενικά Σύνολα :   28.293,04  

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

   
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 22.486,61
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 28.293,04

 

ΠΟΣΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2019 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.806,43
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ- 4.266,00
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Σ. 1.540,43

        

          Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 1.540,43 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

          Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

Στον Κ.Α. 02.00.8112.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά το έτος 2019»,  πίστωση ποσού 135,30 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 600,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 735,30 € (Σχετ. 9).

 

Στον Κ.Α. 02.10.8115.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2018 – 3η Διαχειριστική Χρήση)»,  ποσό  394,32 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 10).

 

Στον Κ.Α. 02.00.8117.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενη ετήσια υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) έτους 2019»,  ποσό  293,62 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 11).

 

Στον Κ.Α. 02.30.8121.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια εξοπλισμού & υλικού για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας & της τάξης στο χώρου του λιμένα, σύμφωνα με την 34/2019  Μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και την 17/2019 Απόφαση Προέδρου»,  ποσό  717,19 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους (Σχετ. 12).

**********************************

Επιπλέον, για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου και ειδικότερα για την Επανεξέταση-ανασκόπηση μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης ΚΙΑΤΟΥ από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας, απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού  και δημιουργία νέας πίστωσης για την επάρκειά της μέχρι τέλους της χρήσης,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 2.544,83 €,  μειώνουμε κατά   2.480,00 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64,83 €  (2.544,83 – 2.480,00)  προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

 

Στον Κ.Α. 02.00.6117.003του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Επανεξέτασης – ανασκόπησης μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης ΚΙΑΤΟΥ από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας »,  πίστωση ποσού 2.480,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

Κιάτο,  29  Μαΐου 2020

Για το Λιμενικό Ταμείο

Ο Συντάξας

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                                            

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

Βασίλειος   Αλεξόπουλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • τα από 29/05/2020 υπηρεσιακά σημειώματα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • Τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020» και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα.
 • Την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

 1. 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 135.304,97 € μειώνουμε κατά 25.579,86 €, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 109.725,11 €

 1. 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.819,97 € αυξάνουμε  κατά 347,83 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.167,80 €

 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α. 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 23.898,08 € αυξάνουμε κατά 2.745,42 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.643,50 €

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Μειώνει τις πιστώσεις για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οι οποίες είχαν εγγραφεί στο σκέλος των εξόδων ως συνεχιζόμενα-αποπληρωμή-οφειλή, και μέρος αυτών πληρώθηκε, αναλυτικά όπως παρακάτω:

 

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΑ  ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ
02.00.6111.002 Αμοιβές Νομικών (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ υποθέσεων που ανατέθηκαν από το Δ.Σ. στην χρήση 2019) 744,00 744,00 0,00
02.00.8114.003 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ..λ.π. 23.898,08 13.173,04 10.725,04
02.00.8115.001 Οφειλόμενα για δημοσίευση αποσπάσματος Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020 200,00 76,00 124,00
02.10.6115.003 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2018 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.500,00 2.500,00 0,00
02.10.6117.003 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων χρήσεως 2018 από Ορκωτό Ελεγκτή  (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.800,00 1.800,00 0,00
02.30.7135.004 Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 10.000,00 10.000,00 0,00
  Γενικά Σύνολα :   28.293,04  

 

Για την τακτοποίηση του προς διάθεση ποσού 1.540,43€ (5.806,43-4.266,00) που προέκυψε μεταξύ των ποσών της θετικής διαφοράς μετά την μείωση του χρηματικού υπολοίπου της 31-12-2019 και την μείωση των δαπανών (5.806,43)  και της αρνητικής διαφοράς μετά την αυξομείωση των πιστώσεων της ΟΜΑΔΑΣ Ι και ΙΙ (-4.266,00):

Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 1.540,43 € στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

 

Στον Κ.Α. 02.00.8112.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις κατά το έτος 2019», πίστωση ποσού 135,30 € προερχόμενη από Ιδίους Πόρους, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 600,00€ , διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 735,30 €.

 

Στον Κ.Α. 02.10.8115.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2018 – 3η Διαχειριστική Χρήση)», ποσό  394,32 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.00.8117.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενη ετήσια υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ) έτους 2019»,  ποσό  293,62 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.30.8121.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οφειλόμενα για προμήθεια εξοπλισμού & υλικού για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας & της τάξης στο χώρου του λιμένα, σύμφωνα με την 34/2019  Μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και την 17/2019 Απόφαση Προέδρου», ποσό 717,19 €  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 2.544,83 €, μειώνουμε κατά 2.480,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 64,83 €  (2.544,83 – 2.480,00) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

 

Στον Κ.Α. 02.00.6117.003του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Επανεξέτασης – ανασκόπησης μελέτης αξιολόγησης ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης ΚΙΑΤΟΥ από Αναγνωρισμένο Οργανισμό Ασφαλείας »,  πίστωση ποσού 2.480,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 09/06/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 33/2020 (6ΞΒΠΟΛΩ5-ΔΨ2) απόφαση ΝΠΔΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 33/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email