159/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  159/2020

Περίληψη: «Έγκριση παραλαβής επιμέρους στατικών μελετών Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα 2ο  

    

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση παραλαβής επιμέρους στατικών μελετών Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 14-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.

Κιάτο 14-7-2020
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου ΠΡΟΣ:

Κο Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ:       Αποστολή των επιμέρους μελετών που αφορούν στην «Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση «Πλάκα» της κοινότητας Μεσινου Δ.Ε. Φενεού», στην «Ανακατασκευή γέφυρας Ελισσώνα Κιάτου», καθώς και στην «Ανακατασκευή γέφυρας Κυρίλλου Κιάτου», που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη αποκατάστασης και προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων και υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»

Σας αποστέλλουμε θεωρημένες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τις επιμέρους στατικές μελέτες, που αφορούν στην:

 • «Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση «Πλάκα» της κοινότητας Μεσινου Δ.Ε. Φενεού», στην
 • «Ανακατασκευή γέφυρας Ελισσώνα Κιάτου», καθώς και στην
 • «Ανακατασκευή γέφυρας Κυρίλλου Κιάτου»,

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη αποκατάστασης και προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων και υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», προκειμένου να εγκρίνετε την παραλαβή τους.

Η ανάθεση της μελέτης υπόκειται στους όρους της με αρ. πρωτ. 3942 / 21-5-2020 σύμβασης εκπόνησης μελέτης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του αναδόχου της μελέτης Εμμανουηλίδη Ιωάννη.

Την παρούσα εισήγηση συνοδεύουν βεβαιώσεις περαίωσης ως άνω μελετών.

 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 14-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
 • τις από 5-6-2020 και 13-7-2020 Βεβαιώσεις  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την  παραλαβή των επιμέρους στατικών μελετών, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη αποκατάστασης και προστασίας υφιστάμενων τεχνικών έργων και υποδομών ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορούν :

 

 • «Ανακατασκευή γέφυρας στη θέση «Πλάκα» της κοινότητας Μεσινου Δ.Ε. Φενεού».
 • «Ανακατασκευή γέφυρας Ελισσώνα Κιάτου».
 • «Ανακατασκευή γέφυρας Κυρίλλου Κιάτου».

Η προαναφερόμενες μελέτες παραλαμβάνονται  σύμφωνα με τις από 5-6-2020 και 13-7-2020 Βεβαιώσεις  Περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 159/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email