159/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/09.07.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 159/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7975/09.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
6.     Μυττάς Ιωάννης    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 05/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 05/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως κάτωθι:

 

ΝΕΟ έργο «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων».

 

   70.000,00€

 

 

 

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74 – 31.582,84 – 9.892,80)  138.337,77€  μειώνουμε κατά  77.182,58€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.155,19 €  (138.337,77 – 77.182,58) Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

77.182,58 €

Στον Κ.Α. 02.30.7326.001 των εξόδων «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Σικυωνίων»,  ποσό  70.000,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.
Στον Κ.Α. 02.00.6221.003 των εξόδων «Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων»,  ποσό  7.182,58€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email