158/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/10.5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

158/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ανανέωση & διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος

με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6394/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 06.05.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κιν. Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ο Δήμος Σικυωνίων από 27-11-2020 έχει υπογράψει σύμβαση με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά στις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού από τους σταθμούς διοδίων της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με προορισμό τον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

Έχει εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα BASIC 3.2 της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό συνδρομητή: 10746155 και έχει στην κατοχή του συνολικά οκτώ (8) πομποδέκτες για ισάριθμα οχήματα.

Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό της ανωτέρω σύμβασης κοντεύει να εξαντληθεί και για να συνεχίσουν τα οχήματά του να χρησιμοποιούν την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, πρέπει να ανανεωθεί.

Ο προϋπολογισμός για την ανανέωση του λογαριασμού για ένα (1) έτος, εκτιμάται σε 8.000€ (με Φ.Π.Α. 24%) και υπολογίζεται για 3.636,37 διελεύσεις περίπου τον χρόνο.

Η διαδρομή κάθε οχήματος περιλαμβάνει δύο διελεύσεις από τον πλευρικό σταθμό διοδίων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ (σταθμός διοδίων Κιάτου στην κατεύθυνση προς Πάτρα) συνολικού ποσού 4,40€ (2,20€ Χ 2 διελεύσεις) με Φ.Π.Α. 24%. (3.636,37 διελεύσεις Χ 2,20€ = 8.000€).

Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εκδοθεί η αριθ. 253/2022 Α.Α.Υ. ποσού 8.000€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου.

Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με εντάλματα προπληρωμής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

  1. Έγκριση ανανέωσης της σχετικής σύμβασης διέλευσης των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού του Δήμου από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
  2. Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου μας.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμ.Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω υπηρεσιακό σημείωμα
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την ανανέωση της σύμβασης διέλευσης των απορριμματοφόρων και ενός φορτηγού του Δήμου Σικυωνίων από τα διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υπογραφή και παραλαβή οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email