158/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   158/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 17/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

9ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 17/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 17/2022 απόφαση της Κοινότητας Πασίου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 07/19-08-2022 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μήνα Αυγούστου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα μέλη του συμβουλίου.

Παρόντες                                                                       Απόντες

Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)

Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

 

         Αριθμός Απόφασης :    17/2022

 

Θέμα 5o : Απόκτηση εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση κοιν. δρόμου και πεζοδρόμηση στην     

                 οικία αφοί ΓΕΡΑΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ και ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αναγκαιότητα για την άμεση απόκτηση εδαφικής λωρίδας προκειμένου να πεζοδρομηθεί, στην κεντρική οδό Πασίου, ανάμεσα από τις ιδιοκτησίες των αδερφών ΓΕΡΑΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του Αθαν., ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθαν. και ΜΠΕΞΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ καθώς και να διαπλατυνθεί ο κάθετος δρόμος στην κεντρική οδό Πασίου ο οποίος βρίσκετε ανάμεσα από τις ιδιοκτησίες των αδερφών ΓΕΡΑΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του Αθαν., ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθαν. και ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ.

Ανέφερε πως επιβάλετε η πεζοδρόμηση στο παραπάνω τμήμα της οδού όπου υπάρχει συχνή διέλευση πεζών και η διαπλάτυνση για ασφαλή και κανονική ροή των οχημάτων, για αποτροπή ατυχημάτων.

Ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την εισήγηση του προέδρου του

α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

 

Προτείνει στο Δήμο, να προβεί άμεσα σε ενέργειες για να αποκτηθεί εδαφική λωρίδα προκειμένου να πεζοδρομηθεί, στην κεντρική οδό Πασίου, ανάμεσα από τις ιδιοκτησίες των αδερφών ΓΕΡΑΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του Αθαν. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθαν. και ΜΠΕΞΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ καθώς και να διαπλατυνθεί ο κάθετος δρόμος στην κεντρική οδό Πασίου ο οποίος βρίσκετε ανάμεσα από τις ιδιοκτησίες των αδερφών ΓΕΡΑΚΑ ΙΟΡΔΑΝΗ του Αθαν. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθαν. και ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2022

Το Πρακτικό αυτό μετά τη σύνταξή του υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                                                                   Υπογραφές

Πάσιο  19-08-2022

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 17/2022, απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου   
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

  1. Διαπιστώνει την Αναγκαιότητα,απόκτησης των κάτωθι  εδαφικών λωρίδων :  
  • απόκτηση εδαφικής Λωρίδας για την πεζοδρόμηση της Κεντρικής οδού Πασίου  (μεταξύ των ιδιοκτησιών, Γέρακα

Ιορδάνη Γέρακα Δημητρίου και Μπεξή Κων/νου)  προς αποφύγει ατυχήματος  λόγω της μεγάλης  διέλευση

πεζών,  – και

 

  • απόκτηση εδαφικής Λωρίδας για την διαπλάτυνση της κάθετης οδού στην Κεντρική οδό Πασίου (μεταξύ των ιδιοκτησιών, Γέρακα Ιορδάνη Γέρακα Δημητρίου και Καρδαρά Παντελή) λόγω της μεγάλης διέλευση  διερχόμενων οχημάτων, με ορατότητα περιορισμένη που καθιστούν επικίνδυνη την εν λόγω κάθετη οδό .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για τις δικές της  ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 158/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email