158/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 158/2021

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 304/2019 απόφασης Δ.Σ. εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της  υπόψη Σύμβασης.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11930/20-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                         

 

14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παγεωργίου Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20.Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. . Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης  3 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  2ο    ημερήσιας διάταξης

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθ. 304/2019 απόφασης Δ.Σ. εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της υπόψη Σύμβασης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την από 15-9-2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής  οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 15.09.2021

 

Τμήμα  Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Αμαλία Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 304/2019 Απόφασης Δ.Σ., εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της  υπόψη Σύμβασης.

 

Έχοντας Υπόψη:

  • Την υπ’ αριθ.: 304/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΣΩ1Θ-ΚΩΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων περί τροποποίησης της αριθ.507/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Αποδοχή της υπ’ αριθμ.: 88.2/29.05.2015 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, περί εγκρίσεως των ενταγμένων έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και δη της πράξης: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Τραγάνας» προϋπολογισμού 50.000,00€ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης».
  • Την υπ’ αριθ. 9/2021 (ΑΔΑ:68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση του συμβατικού χρόνου των ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών 33410010, 33410001/04, 33410001/05 και 33410001/18 στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, για όλους τους δικαιούχους μέχρι την 28.02.2023 και η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων των σχετικών συμβάσεων.
  • Το Απόσπασμα Πρακτικών της 3730 συνεδρίασης (ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της 25ης Φεβρουαρίου 2021, Θέμα 6ο : «Έγκριση Παράτασης τεσσάρων (4) Συμβάσεων Σύστασης ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών (escrow accounts) στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 για το έτος 2015», 2) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» 3)«ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΒΑΚ» και 4) «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018», του Πράσινου Ταμείου και των σχετικών συμβάσεων», με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, η παράταση του συμβατικού χρόνου της από 31.12.2015 Σύμβασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014», μέχρι την 28η.02.2023, για όλους τους φορείς που ορίζονται από το Πράσινο Ταμείο.
  • Τη από 14.09.2021 προτροπή του Πράσινου Ταμείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί αναγκαιότητας τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 304/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΓΣΩ1Θ-ΚΩΑ) απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

  1. Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 304/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΣΩ1Θ-ΚΩΑ) Απόφασης Δ.Σ., εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» μέχρι την 28η.02.2023 .
  2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει, την  τροποποίηση της αριθ. 304/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΣΩ1Θ-ΚΩΑ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, εξαιτίας της παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» μέχρι την 28η.02.2023 .

 

Β.  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί , τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο  για την υπογραφή της παράτασης της  Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014» η οποία έγκειται σε παράταση του συμβατικού χρόνου της σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 158 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email