158/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

158/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΙΔ ΚΟΔΕΔΗΣ.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 21/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που ακολουθεί:

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.7/22.06.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός Απόφασης 21

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 

Στο Κιάτο, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 9 π.μ. και λήξης 2 μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά περιφοράς Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.πρωτ.240/16.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την υπ’αριθ.18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τα ειδικά έντυπα ψηφοφορίας που απέστειλαν τα Μέλη μέσω email, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση 6, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΑ           

 1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος                                        1. Θελερίτης Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλ. Αντιπρόεδρος                                 2. Μπακόλιας Παναγιώτης
 3. Βρέντας Ιωάννης Μέλος 3. Σκαρμούτσου Σταυρούλα
 4. Ζάρκος Ευάγγελος Μέλος
 5. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ. Μέλος
 6. Σπούλου Δήμητρα Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι, με την αριθ.50191,32554/23.03.2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου νομιμοποιήθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2020 της Επιχείρησης, όπως είχε ψηφιστεί με την αριθ.1/2020 Απόφαση ΔΣ και εγκρίθηκε με την αριθ.8/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων και την αριθ.3/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια εισηγήθηκε, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταβολή της Δ΄δόσης – αποπληρωμής ποσού 7.337,54€, της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το έτος 2019 και την έγκριση του προϋπολογισμού – χρηματοδότησης του Προγράμματος για το έτος 2020 συνολικού ποσού 94.910,59 €, καθώς και την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊό covid- 19, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων

 • Την μείωση των πιστώσεων

ΚΑ.1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 2.739,41 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 94.910,59 €

ΚΑ.2211.006 με τίτλο «Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2019 (4η δόση)» κατά 6.604,46 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 7.337,54 €

 

Στο σκέλος των Εξόδων

 • Την μείωση των πιστώσεων

ΚΑ.6063.001 με τίτλο «Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό» κατά 2.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ.6261.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο » κατά 843,87 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 156,13 €

ΚΑ.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 500,00 €

ΚΑ.6612.001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ.6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.6613.002 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 500,00 €

ΚΑ.6681.012 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του  Προγράμμ. Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.7134.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 1.000,00 €

 • Την δημιουργία νέων πιστώσεων

ΚΑ.6631.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας»

ΚΑ.6631.002 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»

 • Την μεταφορά στο Αποθεματικό από τις πιστώσεις των Εξόδων:

ΚΑ.6615.001              Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                                                             ποσό    500,00 €

ΚΑ.6473.003              Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων                                           ποσό    500,00 €

ΚΑ.6654.001              Προμήθεια λοιπού υλικού – αναλώσιμων                                                                      ποσό    600,00 €

ΚΑ.6661.001              Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων που έχει

παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο                                                                                                             ποσό    900,00 €

ΚΑ.7133.001              Προμήθεια επίπλων και σκευών                                                                                       ποσό 1.500,00 €

 

 • Από το αυξημένο Αποθεματικό την μεταφορά στις πιστώσεις των Εξόδων:

ΚΑ.6631.001              Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση –

Προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Κέντρου Ανοιχτής

Προστασίας Ηλικιωμένων                                                                                                                                      ποσό 1.000,00 €

ΚΑ.6631.002              Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση

                                      – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος

                                      Βοήθεια στο Σπίτι                                                                                                              ποσό 4.000,00 €

Από το σύνολο των εσόδων (102.248,13 €) και το σύνολο των εξόδων (108.092,00 €) του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προκύπτει διαφορά ποσού 5.843,87 €, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.1219.002 των Εσόδων «Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο».

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020) και την υπ’αριθ.18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των  Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, την αριθ.1/2020 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός, την αριθ.8/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, την αριθ.3/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθ.50191,32554/ 23.03.2020 εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», την ανάγκη για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊό covid- 19 και την εισήγηση του Προέδρου

 

                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων

 • Μειώνει τις πιστώσεις

ΚΑ.1219.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 2.739,41 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 94.910,59 €

ΚΑ.2211.006 με τίτλο «Χρηματοδότηση Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” έτους 2019 (4η δόση)» κατά 6.604,46 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 7.337,54 €

Στο σκέλος των Εξόδων

 • Μειώνει τις πιστώσεις

ΚΑ.6063.001 με τίτλο «Παροχές σε είδος – προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό» κατά 2.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ.6261.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων που έχει παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο » κατά 843,87 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 156,13 €

ΚΑ.6263.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 500,00 €

ΚΑ.6612.001 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ.6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προγράμμ. Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.6613.002 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.6671.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 500,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 500,00 €

ΚΑ.6681.012 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των ωφελούμενων του  Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ.7134.003 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά 1.000,00 €, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 0,00 €

ΚΑ.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» κατά 1.000,00€, διαμορφώνοντας αυτόν με ποσό 1.000,00 €

 • Δημιουργεί νέες πιστώσεις

ΚΑ.6631.001 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας»

ΚΑ.6631.002 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»

 • Μεταφέρει στο Αποθεματικό από τις πιστώσεις των Εξόδων:

ΚΑ.6615.001        Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                               ποσό    500,00 €

ΚΑ.6473.003        Εκδηλώσεις Κέντρου Ανοιχτής Προστ. Ηλικιωμένων                      ποσό    500,00 €

ΚΑ.6654.001        Προμήθεια λοιπού υλικού – αναλώσιμων                                        ποσό    600,00 €

ΚΑ.6661.001        Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων που έχει

παραχωρηθεί η χρήση τους από τον Δήμο                                                                         ποσό    900,00 €

ΚΑ.7133.001        Προμήθεια επίπλων και σκευών                                                         ποσό 1.500,00 €

 • Από το αυξημένο Αποθεματικό μεταφέρει στις πιστώσεις των Εξόδων:

ΚΑ.6631.001              Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση –

                                                                Προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Κέντρου Ανοιχτής

                                                                Προστασίας Ηλικιωμένων                                                                   ποσό 1.000,00 €

ΚΑ.6631.002              Προμήθεια υγειονομικού υλικού για την αντιμετώπιση

                                                                – προστασία από τον κορωνοϊο covid- 19 Προγράμματος

                                                                Βοήθεια στο Σπίτι                                                                                                ποσό 4.000,00 €

 

Από το σύνολο των εσόδων (102.248,13 €) και το σύνολο των εξόδων (108.092,00 €) του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προκύπτει διαφορά ποσού 5.843,87 €, η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.1219.002 των Εσόδων «Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου από τον Δήμο».

Ύστερα από την παραπάνω αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ                                                      ΕΞΟΔΑ                                               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                            340.660,93 €                                             339.707,92 €                                                   953,01 €

 

Β.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 21/2020.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                                   Τα μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                           Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 21/2020 (6718ΟΚΣ9-6ΡΔ) απόφαση ΝΠΙΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως την 21/2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων με διακριτικό τίτλο «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email