158/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/09.07.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 158/2019   Θέμα: Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7975/09.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
6.     Μυττάς Ιωάννης    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρακτικού  κατακύρωσης της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων», o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 08/07/2019 πρακτικό, που ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 73980)

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 08η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ4

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 367/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 73980, για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 119.957,60€ συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 03/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.
 • Την αριθμ. πρωτ. 6087/22-05-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC004989177 2019-05-22.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία “ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.».
 • Τα από 13-06-2019, 14-06-2019, 1ο και 2ο Πρακτικά του Διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 151/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΩ6Ω1Θ-ΣΩ1) Α.Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της εν λόγω προμήθειας την εταιρεία “ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την αριθ. 7528/27-06-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την ανωτέρω εταιρεία σύμφωνα με την αριθ. 6087/22-05-2019 διακήρυξη.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο από την εταιρεία «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, που απεστάλλει μέσω της ταχυδρομικής εταιρείας «SPEEDEX» και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 7998/05-07-2019.

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας “ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο των εγγράφων και δικαιολογητικών κατακύρωσης, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Κ.Λ.Π. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ TAXISNET ΥΔ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – ΓΕΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε1, Ε3 κ.λ.π.) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1 «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» με το ΤΕΥΔ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 6087/22-05-2019 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στην εταιρεία “ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην περιοχή Αραχωβίτικα, στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 289, Τ.Κ. 26504, με Α.Φ.Μ. 800394232, ΔΟΥ Α’ Πατρών, τηλ: 2610932240, φαξ 2610932243, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, με ενσωματωμένο ντουζ, πακέτο τηλεμετρίας και φωτοσυναγερμό 33193000-9 ΤΕΜ 2 33.215,00 66.430,00
ΣΥΝΟΛΟ 1: 66.430,00
Φ.Π.Α. 13 %: 8.635,90
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1: 75.065,90
2 Μη μόνιμος, λυόμενος, ξύλινος διάδρομος, κατάλληλος για πρόσβαση ΑμεΑ 33193000-9 m 178 80,00 14.240,00
3 Μη μόνιμος χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα), με προδιαγραφές ΑμεΑ ΤΕΜ 2 3.670,00 7.340,00
4 Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο, με προδιαγραφές ΑμεΑ ΤΕΜ 2 4.500,00 9.000,00
5 Πινακίδα σήμανσης (πληροφοριακή) & στύλος πινακίδας σήμανσης ΤΕΜ 10 220,00 2.200,00
6 Χώροι σκίασης (ομπρέλες) ΤΕΜ 10 175,00 1.750,00
ΣΥΝΟΛΟ 2: 34.530,00
Φ.Π.Α. 24 %: 8.287,20
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 42.817,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 117.883,10

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 προσφορά της εταιρείας «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 03/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 6087/22-05-2019 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 8 Ιουλίου 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Τσιοκάρας Ιωάννης 3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • την 367/2018 (Ω5Σ8Ω1Θ-ΔΣΕ) απόφαση ΟΕ, Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών,
 • την 6254/878/Α3/27.11.2017 (6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 • την 16/2018 (72Ψ6Ω1Θ-ΤΑΛ) απόφαση ΔΣ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης.
 • την 3/2018 σχετική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές (cpv: 33193000-9) με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 119.957,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • την 8135/2726/Α3/30.11.2018 (Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ένταξης της πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5022254 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
 • την 443/2018 (Ω40ΛΩ1Θ-Π6Γ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχή της ως άνω απόφασης ένταξης
 • την 27/2019 (ΩΝΑΟΩ1Θ-7ΝΡ) απόφαση ΟΕ, περί τροποποίησης Π/Υ 2019,
 • την 59/2019 (ΩΙΟ4Ω1Θ-ΣΡΣ) απόφαση ΔΣ έγκρισης της ως άνω απόφασης ΟΕ και τροποποίησης Π/Υ 2019 για την εγγραφή νέας πίστωσης ΚΑ 02.60.7135.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από ΑμεΑ θαλάσσιων υποδομών στην ΔΚ Σικυώνος (Κιάτου) και στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού» με Κωδικό ΟΠΣ 5022254, ποσού 119.963,80€  προερχόμενη από, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» [ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ].
 • την 36039/14.03.2019 (ΨΓ4ΤΟΡ1Φ-5ΓΙ) νομιμοποίηση της ως άνω απόφασης ΔΣ από το συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • το από ΔΥ/10.05.2019 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004923783 2019-05-10.
 • την 309/5628/10.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:Ω1ΠΨΩ1Θ-Α42 & ΑΔΑΜ:19REQ004925717 2019-05-10.
 • την 114/2019 (6Υ8ΓΩ1Θ-5Φ8) απόφαση ΟΕ καθορισμού όρων διακήρυξης
 • την 6087/22.05.2019 (19PROC004989177 2019-0522) διακήρυξη
 • την 6088/22.05.2019 (19PROC004989072 2019-0522) προκήρυξη
 • την 6089/22.05.2019 (62ΓΕΩ1Θ-5ΥΖ) περίληψη διακήρυξης
 • το 1ο/13.06.19 & 2ο /14.06.19 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • την 151/2019 (6ΝΩ6Ω1Θ-ΣΩ1) απόφαση ΟΕ, προσωρινού αναδόχου,
 • το από 08.07.19 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
 • τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 08/07/2019 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων» ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως.

 

Β. Κατακυρώνει την ανωτέρω προμήθεια έναντι συνολικού προϋπολογισμού 117.883,10 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην εταιρεία “ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, με τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην περιοχή Αραχωβίτικα, στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 289, Τ.Κ. 26504, με Α.Φ.Μ. 800394232, ΔΟΥ Α’ Πατρών, τηλ: 2610932240, φαξ 2610932243, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, με ενσωματωμένο ντουζ, πακέτο τηλεμετρίας και φωτοσυναγερμό 33193000-9 ΤΕΜ 2 33.215,00 66.430,00
ΣΥΝΟΛΟ 1: 66.430,00
Φ.Π.Α. 13 %: 8.635,90
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1:

 

75.065,90

 

2 Μη μόνιμος, λυόμενος, ξύλινος διάδρομος, κατάλληλος για πρόσβαση ΑμεΑ 33193000-9 m 178 80,00 14.240,00
3 Μη μόνιμος χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα), με προδιαγραφές ΑμεΑ ΤΕΜ 2 3.670,00 7.340,00
4 Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο, με προδιαγραφές ΑμεΑ ΤΕΜ 2 4.500,00 9.000,00
5 Πινακίδα σήμανσης (πληροφοριακή) & στύλος πινακίδας σήμανσης ΤΕΜ 10 220,00 2.200,00
6 Χώροι σκίασης (ομπρέλες) ΤΕΜ 10 175,00 1.750,00
ΣΥΝΟΛΟ 2: 34.530,00
Φ.Π.Α. 24 %: 8.287,20
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

 

42.817,20

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 προσφορά της εταιρείας «ΤΟΒΕΑ Μ.Ε.Π.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 03/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 6087/22-05-2019 διακήρυξης.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email