156/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/10 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

156/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6394/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 06/05/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών  του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
  3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝ. ΣΟΥΛΙΟΥ)»,
  4. Τον 1ο Α.Π.Ε. του ως έργου, με Ανάδοχο την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» και

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 68.324,01 € (με ΦΠΑ)όσο και η σύμβαση του έργου.

 

Ο Αν.Προϊστάμενος

Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον  1ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

 

Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικού ποσού 68.324,01€ (με ΦΠΑ) όσο και η σύμβαση του έργου.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.5.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email