156/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18ης/18.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 156/2021   6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση της 27/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί «Υποχρεωτικής τροποποίησης π/υ-τεχνικού προγράμματος εκτελεστών έργων & ΟΠΔ  τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5890/14.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                                                  Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1. Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 27/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με την οποία τροποποιεί  π/υ-τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστών έργων & ΟΠΔ  τρέχοντος έτους,  για την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 27/2021 (ΨΠΩ4ΟΛΩ5-65Κ) απόφαση ΝΠΔΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 27/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,  ως προς την τροποποίηση π/υ-τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστών έργων τρέχοντος έτους,  για την τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα λόγω αρμοδιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει ως προς την τροποποίηση του ΟΠΔ .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email