156/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

156/2020

  Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19.06.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί:

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

     Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»,
 4. Τον 2ο Α.Π.Ε.  του ως ανωτέρω έργου και
 5. Την αριθ. 13/12-6-2020 (θέμα 4ο), γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Την έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικoύ Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)   του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων, που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 31.555,22 €, χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωτικός κατά 0,20€ σε σχέση με το συμφωνητικό.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τ.Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου,
 • το 13/12.06.2020 (θέμα 4ο) πρακτικό του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων, που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 31.555,22 € χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωτικός κατά 0,20€ σε σχέση με το συμφωνητικό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 156/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email