157/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

157/2020

  Θέμα: Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15.06.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί:

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 11/2018 μελέτη του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων & Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 920.000,00€,
 2. Το αριθ. 4593/11-6-2020 συμφωνητικό, ποσού 345.399,60 €,
 3. Την αριθ. 4730/15-6-2020 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1η του Ν. 3852/2010 και
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016  οι οποίες προβλέπουν  ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  Παπαβασιλείου Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και ο  επιβλέπων του έργου Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του,  η  επιλογή  του  οποίου  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/201

Μετά τα ανωτέρω  απαιτείται  να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

 

Ο Δ/ντής ΤΥ & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
 • τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (Α’82),
 • το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το τεχνικό μέλος στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο                          «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με                                 αρ. μελέτης 11/2018 προϋπολογισμού  920.000,00€

 

ü  την Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών, (τακτικό μέλος) και
ü  τον Χασιώτη Τιμολέων, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, (αναπληρωματικό μέλος).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 157/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email