155/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

155/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στην εταιρεία με την επωνυμία « Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

στην εταιρεία με την επωνυμία «Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής, το εισηγητικό μέρος των οποίων ακολουθεί:

 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/04/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

και Υ.Δ. – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

και Υ.Δ. – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ taxisnet

Υ.Δ. για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2.Γ,  2.2.3.4 και για την

παράγραφο 2.2.3.8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

και ΓΕΜΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υ.Δ. και ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Υ.Δ. ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1 Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 1446/18-02-2020 διακήρυξης.

Η Επιτροπή λόγω της από 10-04-2020 κατατεθείσας Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.» κατά της αριθ. 76/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, διακόπτει την συνεδρίασή της και

αποφασΙζει

να επανέλθει με νέα της συνεδρίαση μετά την απόφαση της ΑΕΠΠ επί της ανωτέρω προσφυγής.

Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

 

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/06/2020

Η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Υ.Δ. περί ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

και ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

και Υ.Δ. – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

και Υ.Δ. – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ taxisnet

Υ.Δ. για τις περιπτώσεις της

παρ. 2.2.3.2.Γ,  2.2.3.4 και για την παράγραφο 2.2.3.8

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

και ΓΕΜΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υ.Δ. και ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO
1 Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η Επιτροπή κρίνει πως:

 • Δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 στην εταιρεία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 1446/18-02-2020 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων», στην εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. O.E.», που εδρεύει στη Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, με Α.Φ.Μ. 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και τηλ-φαξ: 2651063055, έναντι ποσού 96.379,50€ χ. Φ.Π.Α. ήτοι 119.510,58€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τον πίνακα:

(ακολουθεί ο πίνακας  που βρίσκεται στο αποφασιστικό μέρος)

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166766 προσφορά της εταιρείας «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 5/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1446/18-02-2020 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης 2/ Τσέκος Παναγιώτης 3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την 297/2019 (6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επ. Διενέργειας Διαγ/μών Προμηθειών έτους 2020»,
 • την αριθ. 5/2020 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβ/ντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού π/υ 865,84€ (96.666,00€+23.119,84€ ΦΠΑ 24%) (CPV:44613700-7)
 • το από 02.2020 (20REQ00626729 2020-02-10) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Περιβ/ντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 • Την αριθ. 25/1311/13.02.2020 (6Ο6ΑΩ1Θ-ΚΣ0) (20REQ006287831 2020-02-13) ΑΑΥ ,
 • την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 02.20.7135.005 των εξόδων του π/υ του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 83385/22.11.2019)» ποσού 000,00€.
 • την 22/2020 (ΩΚ0ΥΩ1Θ-ΜΞΖ) απόφαση ΟΕ περί καθορισμού των όρων διακήρυξης
 • την 1446/18-02-2020 (20PROC006309667 2020-02-19) διακήρυξη
 • την 1447/18.02.2020 (20PROC006309620 2020-02-19) προκήρυξη
 • την 1540/19-02-2020 (6ΥΟΔΩ1Θ-610) περίληψη διακήρυξης
 • την 76/2020 (94ΞΖΩ1Θ-Φ25) απόφαση ΟΕ, προσωρινού αναδόχου «Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της 76/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 2781/03-04-2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,
 • την από 10-04-2020 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 • την από 10-04-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «Γκέκας Σάββας & Υιός Ο.Ε.»
 • τον αριθ. πρωτ. 2955/13-04-2020 υποβληθέντα εμπρόθεσμα, φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • το από 14-04-2020 πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
 • την αριθ. 646/09-06-2020 απόφαση 7ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. η οποία απορρίπτει την ανωτέρω προσφυγή.
 • την αριθ. 4721/15-06-2020 Πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών,
 • την αρ. πρωτ. 4932/18-06-2020 εμπρόθεσμη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
 • το από 18-06-2020 πρακτικό παραλαβής αποσφράγισης & ελέγχου ΥΔ, δικαιολογητικών.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Kατακυρώνει την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στην κάτωθι εταιρεία, έναντι του συνολικού ποσού των 96.379,50€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 119.510,58€  που ανά είδος αναλύεται ως εξής:

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 373 241,50 90.079,50
2 Ατομικοί πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 200 31,50 6.300,00
          ΣΥΝΟΛΟ 96.379,50
          Φ.Π.Α. 24% 23.131,08
          ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 119.510,58
  «Χ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

με το διακριτικό τίτλο «P.W.C. OE»

έδρα: Βλαχόστρατα Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων  
  ΑΦΜ: 800720908 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων  
  Τηλ & φαξ: 2651063055  

Β. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 166766 προσφορά της ως άνω εταιρείας, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 5/2020 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1446/18-02-2020 διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email