155/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  155/2020

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί του από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες» με θέμα : «Δημιουργία 6 θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ.  Καλλιάνων»

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των  πρακτικών.

Θέμα Α’ (προ ημερήσιας διάταξης)   

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί  κατεπειγόντως λόγω εκτάκτων αναγκών το Α΄ προ ημερήσια διάταξης Θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης επί του από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες» με θέμα : «Δημιουργία 6 θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ.  Καλλιάνων»  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δημοτικό Σύμβουλο και επικεφαλή της εν λόγω παράταξης κ. Μάρκο Λέγγα η ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) το από 30-3-2016 ψήφισμα της ανεξάρτητης κίνησης 342 γονέων και κηδεμόνων μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου Καλλιάνων – κατοίκων δημοτικής ενότητας Στυμφαλίας,

β) το από 13/3/2019 αίτημα των μόνιμων εκπαιδευτικών προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας,

γ) το από 24/2/2020 αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,

δ) το από 25/6/2020 αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων με αριθμό πρωτοκόλλου 5393 σε συνέχεια του από 31/3/2020 εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου 2051,

ε) την από 6/7/2020 επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων Κορινθίας  προς τον Δήμο μας

Εισηγούμαστε και προτείνουμε τη  δημιουργία νέου 6θέσιου σχολικού κτιρίου για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αίθουσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (διαστάσεις), δεδομένου ότι χωρούν μόλις 6 θρανία. Ταυτόχρονα οι 3 αίθουσες που στεγάζονται σε κοντέινερ είναι σε άσχημη κατάσταση ενώ οι λυόμενες χημικές τουαλέτες βρίσκονται σε ακατάλληλο προαύλιο χώρο όπου οι συνθήκες υγιεινής δεν πληρούνται στο ακέραιο.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των γονέων και των εκπαιδευτικών κρίνονται απαραίτητες οι ακόλουθες παρεμβάσεις από άποψη υποδομών στο ήδη υπάρχον οικόπεδο:

 • 6 αίθουσες διδασκαλίας
 • Αίθουσα για τμήμα ένταξης
 • Αίθουσα πληροφορικής
 • Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων
 • Εξοπλισμένο γυμναστήριο
 • Γραφείο Διευθυντή
 • Γραφείο Διδασκόντων
 • Τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών
 • Προαύλιο χώρο
 • Γήπεδα

Η βουλευτής κα. Μαριλένα Σούκουλη – Βιλιάλη ύστερα από συνάντησή της με τον πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.,  κο. Τιμολέοντα Κατσίπο, αναφορικά με τη δυνατότητα κατασκευής Δημοτικού σχολείου στους Καλλιάνους αναφέρει ότι ο ίδιος επέδειξε θετική προδιάθεση για την κατασκευή του σχολείου ζητώντας την αρωγή του αρμόδιου Δήμου με την υποβολή απαραίτητων στοιχείων για την ωρίμανση του έργου κατασκευής της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως υπάρχει ήδη διαθέσιμος χώρος. Επίσης, η ίδια προσωπικά εξέφρασε τη βούλησή της για ενεργό συμμετοχή για την πραγματοποίηση του έργου που θα συμβάλλει στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά των ορεινών χωριών του Δήμου μας.

Προτείνουμε τη σύσταση τριμελούς επιτροπής από 3 δημοτικούς συμβούλους, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία πραγμάτωσης των απαιτούμενων ενεργειών (συλλογή δικαιολογητικών, εκτέλεση έργων) ώστε να μην κωλυσιεργήσει ένα αναγκαίο και ωφέλιμο έργο.

Απαραίτητα στοιχεία για εκπόνηση μελέτης και εν συνεχεία κατασκευής διδακτηρίου

Προκειμένου για την ένταξη στον Προγραμματισμό της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ της ανέγερση σχολικής μονάδας Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο, είτε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είτε με ΣΔΙΤ, θα πρέπει το αντίστοιχο ακίνητο να είναι κατ’ αρχήν ιδιοκτησιακά και πολεοδομικά καθαρό.

Είναι απαραίτητη η αρωγή του Δήμου με την συγκέντρωση και αποστολή στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ των παρακάτω στοιχείων ωρίμανσης των έργων:

 1. Έγγραφο της Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/Βάθμιας Β/Βάθμαις Εκπαίδευσης που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της κατασκευής του νέου διδακτηρίου. Πρέπει να περιλαμβάνει τη σημερινή κατάσταση στέγασης των μαθητών, τον αριθμό τους καθώς και πρόβλεψη αύξησης ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού την επόμενη πενταετία.
 2. ΦΕΚ ίδρυσης της σχολικής μονάδας.
 3. Πρακτικό καταλληλότητας της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 18 § 6 του Ν. 3467/06 (ΦΕΚ 128/Α/21-6-06).
 4. ΦΕΚ χαρακτηρισμού του χώρου ως σχολικού.
 5. Τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.
 6. Αποσπάσματα Κτηματολογίου.
 7. Απόφαση παραχώρησης της χρήσης του οικοπέδου από το Δήμο στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση του έργου που είναι 10 έτη για ΕΣΠΑ και 50 έτη για ΣΔΙΤ.
 8. Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα ως προς τους όρους δόμησης, τις Οικοδομικές & Ρυμοτομικές γραμμές από την αρμόδια Πολεοδομία, με υπογεγραμμένες όλες τις απαραίτητες δηλώσεις.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ότι οι δρόμοι πρόσβασης είναι διανοιγμένοι, τυχόν εκκρεμότητες πράξεων αναλογισμού, εκκρεμότητες υψομετρικών μελετών.
 10. Στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτιρίων (οικοδομικές άδειες, υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαιρέτου, εγκεκριμένα σχέδια, κτίσματα προ του 1955 κτλ).
 11. Άδεια κατεδάφισης τυχόν υφιστάμενων κτιρίων.
 12. Έλεγχος για υποδομές (ΔΕΗ, Ύδρευση, δίκτυο αποχέτευσης, δίκτυο ομβρίων κτλ) με αντίστοιχο έγγραφο του Δήμου, ΔΕΗ κτλ.
 13. Γεωτεχνική μελέτη αν υπάρχει.
 14. Φωτογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και του περιβάλλοντα χώρου.
 15. Αρχαιολογικές τομές και βεβαίωση Αρχαιολογίας .
 16. Βεβαίωση Δασαρχείου (εάν απαιτείται).
 17. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ανάληψη από το Δήμο του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της σχολικής μονάδας, για ΕΣΠΑ.

Στην παρ. 4 της υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 (ΦΕΚ Δ’ 635/27.04.2007) απόφασης της Υπουργού Παιδείας αναφέρονται τα εμβαδά των απαιτούμενων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό μαθητών. Επίσης με εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 του ν.4585/2018 μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί χώρος σχολικός.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω :

……..Το θέμα της δημιουργίας 6θέσιου σχολείου στην Κοινότητα Καλλιάνων έχει συζητηθεί και έχουν γίνει ενέργειες για την κατασκευή μιας πρότυπης Σχολικής Μονάδας  ακόμη και  αρχιτεκτονική μελέτη έχει εκπονηθεί όμως,  υπήρξαν σοβαρά προβλήματα που  ατόνησαν τις  ενέργειες μας, όπως, η τεκμηρίωση αναγκαιότητας    ενός νέου σχολείου και το κυριότερο η τεχνική αδυναμία και συγκριμένα  ο υπάρχων χώρος δεν επαρκεί για την κατασκευή ενός τέτοιου σχολείου και καθιστά την αδειοδότηση αδύνατη.  Αν επιθυμείτε να επανεξετάσουμε τον φάκελο του έργου να το πράξουμε,  αλλά εκ τον προτέρων σας βεβαιώνω ότι θα καταλήξουμε στον ίδιο παρανομαστή  για τους λόγους που σας ανέφερα .  Όσο αφορά την προστασία των μαθητών λόγω τις πανδημίας του Covid-19 προτείνω σε συνεργασία με την Β/θμια εκπαίδευση την μεταφορά του Γυμνασίου στο Σχολικό Συγκρότημα της Κοινότητας Καλλιάνων .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 28-7-2020 αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «συν Δημότες»
 • την εισήγηση – πρόταση του κ. Δημάρχου , – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα :

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.4555 / 2018 λόγω εκτάκτων αναγκών .

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι :

   1) Την επαναξέταση υποβολής πρότασης για την «Δημιουργία 6 θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ.  Καλλιάνων».

   2) Την επαναξέταση μετεγκατάστασης του Γυμνασίου στο Σχολικό Συγκρότημα της Κοινότητας Κεφαλαρίου,

3) Κατά την λειτουργία των σχολείων τον μήνα Σεπτέμβριο, σε περίπτωση μέτρων κατά της διάδοσης της  πανδημίας του Covid – 19  σε συνεργασία με την Β/θμια εκπαίδευση, την μεταφορά του Γυμνασίου στο  Σχολικό Συγκρότημα της Κοινότητας Καλλιάνων  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 155/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email