155/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 155/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί : Γνωστοποίηση του φακέλου: «Tροποποίηση   ΑΕΠΟ που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι» όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND   ΑΕΒΕ και βρίσκεται ν στην ΤΚ Αρχ. Φενεού Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Οι κ.κ. Σπανός Κων/νος και Φιακάς Παν. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 10ο  

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Έγκριση της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί : Γνωστοποίηση του φακέλου: «Tροποποίηση ΑΕΠΟ που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι» όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND ΑΕΒΕ και βρίσκεται ν στην ΤΚ Αρχ. Φενεού Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου,εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   2 / 23-02-2018

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   4   / 2018

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ  «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση τροποποίησης ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Ιωάννας Κελλάρη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1885/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 7 –   ήτοι:

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννα           Κελλάρη           (Πρόεδρος)                                               Ουδείς

2.- Κων/νος         Σαρχάνης       (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος       Αλεξόπουλος     (Μέλος)                            

4.- Βασίλειος       Δομετίου             (Μέλος)

5.- Ιωάννης         Μυττάς                 (Μέλος)

6.- Παύλος           Χρυσικός             Μέλος)

7.- Χρήστος         Γεώργας             (Μέλος)

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Η πρόεδρος εξέθεσε πως η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

   Ακολούθως η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση τροποποίησης ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» ανέφερε τα εξής:

To Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 10792/2210/12-01-2018 έγγραφό του, που αφορά το έργο «Tροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι». Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και προτείνει την γνωστοποίηση- ανακοίνωση του έργου αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ. 10792/2210/12-01-2018 έγγραφο της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ο φ ώ ν ως

   Την γνωστοποίηση του έργου «Tροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΦΕΝΕΟΣ-1002931» στη θέση «Ύψωμα Στρογγυλοβούνι» Όπου πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND Α.Ε.Β.Ε. και βρίσκεται ν στην Τ. Κ. Αρχ. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Κελλάρη Ιωάννα, για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας προκειμένου να λάβει γνώση.

    

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    4   / 2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                Τα   Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23-02- 2018

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                             Κελλάρη   Ιωάννα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τη σχετική νομοθεσία
  • την αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι , ως έχει την αριθ. 4/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 155/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email