155/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 155/2017

Περίληψη : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2017.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης        
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα    
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος  
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                      
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης    
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κάτω Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες:        
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)    
Απόντες:        
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)    
         
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά   την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.,   Σαρχάνης Κ. στο 18ο   θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου   θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 12ο

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2017, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 26/04/2017 εισήγηση του γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Σικυωνίων καθώς και την σχετική Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη των οποίων ακολουθεί:

Εισήγηση-Υπηρεσιακό Σημείωμα

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας αριθμ. 1/2017 και του αριθμ. 5546/26-4-2017 εγγράφου του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καστανέας και δεδομένου ότι επίκειται η έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Με το άρθρο 211 του Ν. 3584/2007 η πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 28.3/15-4-1957 (ΦΕΚ 60/Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων», όπως ισχύει. Το ανωτέρω άρθρο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις τους Ν. 3812/2009, επανήλθε όμως σε ισχύ με την δημοσίευση του Ν. 3966/2011 (άρθρο 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις») για να καταργηθεί εκ νέου με το άρθρο 9 του Ν. 4057/2012 και να επανέλθει σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. Επομένως οι υδρονομείς δεν υπόκεινται στην διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 και η πρόσληψή τους γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/1994. Η επέκταση της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τις συνθήκες εργασίας τους κλπ. Ως εκ τούτου για την πρόσληψη των υδρονομέων άρδευσης απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα καθορίζονται α) η αρδευτικής περίοδος, β) οι τοπικές κοινότητες που πρόκειται να αρδευτούν και γ) ο αριθμός των υδρονομέων που πρόκειται να προσληφθούν (με την επισήμανση εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση). Η μισθοδοσία των υδρονομέων υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. Ύστερα από μελέτη των αναγκών άρδευσης στις τοπικές κοινότητες κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ως εξής :

Τοπική Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου

Είδος Απασχόλησης

(πλήρης ή Μερική)

Καστανέας 1 1-6-2017 / 31-07-2017 πλήρης
Λαύκας 1 1-8-2017 / 30-09-2017 πλήρης

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 02.25.6041.001 ποσού 3.600,00 € για αντιμετώπιση δαπάνης «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υδρονομέων άρδευσης» και στον Κ.Α. 02.25.6054.001 ποσού 1.200,00€ για αντιμετώπιση δαπάνης «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων υδρονομέων άρδευσης», προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.-

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    την αριθ. 1/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας,
  •    το αρ. πρωτ. 5546/26-04-2017 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Καστανιάς,
  •    την από 26/04/2017 εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού,
  •    την από 28/04/2017 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι ως χρόνο διάρκειας της αρδευτικής περιόδου του έτους 2017,ως κάτωθι:

Τοπική Κοινότητα Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου
Καστανέας 1-6-2017 / 31-07-2017
Λαύκας 1-8-2017 / 30-09-2017

3. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόσληψης δύο (2) Υδρονομέων για την υπηρεσία άρδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής :

Τοπική Κοινότητα Αριθμός Υδρονομέων Διάρκεια Αρδευτικής Περιόδου Είδος Απασχόλησης
Καστανέας 1 1-6-2017 / 31-07-2017 πλήρης
Λαύκας 1 1-8-2017 / 30-09-2017 πλήρης

4. Η αμοιβή του υδρονομέα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’).

5. Η δαπάνη μισθοδοσία θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Σικυωνίων:

Κ.Α.25-6041.001 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 3.600,00 €
Κ.Α.25-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης» 1.200,00 €

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 155/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email