154/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18ης/18.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 154/2021   4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Προϋπολογισμού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σε βάρος της ΣΑΕ 076

και την εγγραφή του στο τεχνικό πρόγραμμα & τον π/υ έτους 2021

του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5890/14.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                                                  Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1. Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/06/2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 64398/09.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΘ6Μ46ΜΤΛΡ-ΝΛΛ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2021 στη ΣΑΕ 076, με προϋπολογισμό €500.000,00 και τίτλο: «Αποκατάσταση της υδροδότησης της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων».
 2. Το με Α.Π.: 3095/31.03.2021 (ΙΡΙΔΑ: 85857/02-04-2021) έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση του Δήμου.
 3. Το από 07.04.2021 Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) – Εθνικοί Πόροι.
 4. Την με Α.Π.: 155503/11.06.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΘΖ465ΧΘΞ-ΕΝΕ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού €500.000,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 155503/11.06.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΘΖ465ΧΘΞ-ΕΝΕ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού €500.000,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 16/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την ανωτέρω εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 16/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την με Α.Π.: 155503/11.06.2021 (ΑΔΑ:Ω0ΘΖ465ΧΘΞ-ΕΝΕ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού €500.000,00 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076, για την χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Γ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

τεχνικό πρόγραμμα

 

Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων

 

{Κωδικός ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076}

 

-Νέο Έργο-

500.000,00€

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον                        Κ.Α.  06.00.1322.033  «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για υλοποίηση του έργου με τίτλο {Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων} με κωδικό έργου 2021ΣΕ07600000» νέα πίστωση ποσού  500.000,00€  και μεταφέρει μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, Στον Κ.Α. 02.00.6737.014 «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου  {Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Ύδατος της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων}»  ποσό   500.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση,  προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών {Κωδικός ενάριθμου έργου 2021ΣΕ07600000 της ΣΑΕ 076}

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email