153/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/10 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

153/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6394/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 05/05/2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π. 2479/27-04-2022 (ΑΔΑ:ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΑΠ-2022) για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καλούνται οι φορείς εκπόνησης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) και το άρθρο 1 παρ. 3 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», όπως υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
 2. Τον Οδηγό Διαχείρισης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, Δράση Σ.Α.Π. έκδοση Απρίλιος 2022, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανωτέρω πρόσκλησης.
 3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α ́129),

υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων   εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022.

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του ανωτέρω Χρηματοδοτικού Προγράμματος δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:                             «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Προϋπολογισμός:                             37.200,00 € (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%).

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός και μοναδικού υποέργου, ως ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του οποίου ταυτίζεται με το ύψος χρηματοδότησης όπως αυτό καθορίζεται στον συνοδευτικό  της εν λόγω πρόσκλησης πίνακα «Δήμοι προς Υλοποίηση Σ.Α.Π.» και δη στην κατηγορία «Μεσαίοι Ηπειρωτικοί (10.000-25.000)» με Α/Α:5.

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)  Η σύνταξη και  υποβολή του αιτήματος Χρηματοδότης της Προτεινόμενης Πράξης.

β)  Η σύνταξη και  υποβολή, στην προθεσμία που προβλέπεται, του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ).

γ)   Η επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο και γενικότερα η ενημέρωσή του για την εξέλιξη του έργου όποτε αυτό ζητείται. 

δ)  Η σύνταξη και υποβολή με τον τελικό λογαριασμό, έκθεσης ολοκλήρωσης έργου.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο:  «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού: 200,00 € (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%).
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης: «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022 του Πράσινου Ταμείου προϋπολογισμού 37.200,00€ (30.000,00€ + 7.200,00€ ΦΠΑ 24%).

 

Β. Ορίζει την αν. προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Σικυωνίων κυρία Αμαλία Χήτα, ως υπεύθυνη της Πράξης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email