153/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18ης/18.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 153/2021   3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ

του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5890/14.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                                                  Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1. Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/06/2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Βασίλειος Κατσιμπούλας   Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ειδικότερα της παρ. 1γ του άρθρου 176 που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής τους.
 3. Την με Α.Π.: οικ. 8189/13.07.2017 (ΑΔΑ:ΩΒΑΥ465ΧΙ8-Φ24) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης  «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 4. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»,
 5. Την με Α.Π.: 1309/07.02.2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002635460 2018-02-07) Σύμβαση Κατασκευής Έργου ποσού 637.997,79€ (χωρίς ΦΠΑ) και 791.117,26€(με ΦΠΑ 24%), με ανάδοχο την εταιρεία «MA.CON.STRUCTION Α.Ε.».
 6. Τον 3Ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),  το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & την 1η ΣΣΕ του ως ανωτέρω έργου.
 7. Την με Α.Π.: 225/12.05.2021, θέμα 4ο (εκτός ημερησίας διάταξης) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),   2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & της 1η ΣΣΕ του ως ανωτέρω έργου.
 8. Το με Α.Π.: 5292/25.05.2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», περί προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,   2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. &  1η ΣΣΕ), για το ανωτέρω έργο.
 9. Το γεγονός ότι ο 3ος Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. Κρίθηκε δε απαραίτητη η απορρόφηση των απροβλέπτων, ώστε να καλυφθούν τόσο δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων, όσο και δαπάνες των νέων εργασιών που απαιτούνται για την ορθή κατασκευή του έργου.
 10. Την αναγκαιότητα σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2 του ν. 4412/2016 προκειμένου να καλυφθούν οι  πρόσθετες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και αφορούν σε εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου 1 όπως προέκυψαν λόγω των αλλαγών που επέφερε η έγκριση της νέας μουσειολογικής μελέτης του κτιρίου 1 του συγκροτήματος               (Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/553680/392033/6540/3545/08-10-2020 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Η τροποποίηση αυτή της αρχικής σύμβασης εμπίπτει στην περίπτωση τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στα άρθρα  παρ.1 & παρ. 2 του αρ. 132 και του αρ. 156 του Ν. 4412/2016 και  την υπ’ αριθ. 3802/14.06.2017 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, διότι, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση, πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «ήσσονος αξίας» ή «de minimis» τροποποιήσεων, ως ακολούθως:

α) Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.

β) Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι.

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η 1η ΣΣ αναλύεται σε εργασίες ποσού 55.515,93€ με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% 8.327,39€, απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ 18% 31.856,35€ και είναι συνολικού ποσού 95.699,67 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο 15% της αρχικής σύμβασης

Η 1η ΣΣ αφορά 31 νέες εργασίες όπως αναλύονται στο 2ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 95.699,67 € χωρίς ΦΠΑ.

Κατά την εκτέλεση του έργου παρουσιάστηκε η ανάγκη κατασκευής όλων των ανωτέρω εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη του ανατεθέντος έργου, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση του έργου και που κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και εντός του φυσικού αντικειμένου που προβλέπονταν από την Αρχική Σύμβαση και ανατίθενται στον εργολήπτη που εκτελεί το έργο και δεν είναι δυνατόν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν και πρέπει να προηγηθούν η να εκτελεστούν συγχρόνως με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης και δεν αποτελούν επέκταση του αντικειμένου της αρχικής μελέτης του έργου.

Με την πρόταση αυτή η συνολική δαπάνη των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 1η ΣΣΕ, καθ’ υπέρβαση της αρχικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 118.667,59 € με ΦΠΑ 24%.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών (εντός των ομάδων) και μέρους των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες νέων εργασιών  που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
 2. Την έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2 του ν. 4412/2016, προκειμένου να εκτελεστούν πρόσθετες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αφορούν σε εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου 1, όπως προέκυψαν  από τις αλλαγές που επέφερε η έγκριση της νέας μουσειολογικής μελέτης του κτιρίου 1 από το Υπουρεγίο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ.  Μηχ/κός ΤΕ3

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 16/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
 • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
 • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • το από 16/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών (εντός των ομάδων) και μέρους των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν αφενός οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και αφετέρου οι δαπάνες νέων εργασιών  που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

 

Β. Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ  (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2 του ν. 4412/2016, προκειμένου να εκτελεστούν πρόσθετες εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και αφορούν σε εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου 1, όπως προέκυψαν  από τις αλλαγές που επέφερε η έγκριση της νέας μουσειολογικής μελέτης του κτιρίου 1 από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Γ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα & τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

τεχνικό πρόγραμμα

 

Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος

Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)

Κωδικό ΟΠΣ 5001387   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

{Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020}

 

-Αύξηση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ κατά 118.667,59€

ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

-Αύξηση ποσού-

από 371.166,51€

σε  489.834,10€

 

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον  Κ.Α.  06.00.1328.007  «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,  για την εκτέλεση του έργου {Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» πίστωση ποσού  118.667,59€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 371.166,51€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 489.834,10€ και το μεταφέρει μέσω αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, Στον Κ.Α. 02.64.7341.012  των εξόδων «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»,   πίστωση  ποσού 118.667,59 €   ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 371.166,51€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 489.834,10€ προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .-

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email