153/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  18ης/06-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 153/2021

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10845/2-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί   .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  14 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σαρχάνης Κων/νος

 

10. Παγεωργίου Δημήτριος 11. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος  14.Χουσελάς  Ευάγγελος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. Μυττάς Ιωάννης    2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Aλεξόπουλος Βασίλειος
4. Μαστοράκης Δημήτριος 5. Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Λέγγας Μάρκος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8. Συριάνος Κων/νος                          9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10.  Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

11. Γαλάνης Βασίλειος
12. Νανοπουλος Βασιλειος 13. Μπακόλιας Παναγιώτης     
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

.

 

 

 

Θέμα  3ο    ημερήσιας διάταξης

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 10762/1-9-2021 εισήγηση της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολουθως :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Κιάτο,  1 Σεπτεμβρίου 2021

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 10762

      

 

ΠΡΟΣ:

-Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

-Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Γ. Γραμματέα Δήμου

 

ΘΕΜΑ :  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ .

 

Σύμφωνα με το αρθρ. 37 του ν.4807/2021 (Α΄ 96) οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α΄62) περί παρατάσεων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής: Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9655/13-08-2021 αίτηση του Ιγνατιάδη Ηλία προς την Υπηρεσία μας, ο ανωτέρω μας γνωστοποίησε την επιθυμία παραμονής του στο ακίνητο αυτό, για δύο επιπλέον έτη. Λόγω του ότι την 30/09/2021 λήγει η μισθωτική σχέση που έχει συνάψει ο ανωτέρω με το Δήμο Σικυωνίων, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως παραταθεί η μισθωτική σχέση για δυο επιπλέον έτη, με τους ίδιους οικονομικούς όρους, δηλ. στο ποσό των 230 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου άνευ ετήσιας αναπροσαρμογής, σύμφωνα με την αριθ. 327/2016 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου.

Κιάτο 1 Σεπτεμβρίου 2021

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα .

 

Α. Εγκρίνει, την παράτασης μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Λαλιωτίου  του Δήμου Σικυωνίων για δυο (2) επιπλέον έτη με τους ίδιους οικονομικούς όρους  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,  η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και την με  αριθ. πρωτ. 9655/13-08-2021 αίτηση του  κ. Ιγνατιάδη Ηλία .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 153/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 6-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email