153/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

153/2020

  Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων (4) υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

Δ’ θέμα

προ ημερησίας διάταξης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & ΔΕΥΑ Σικυωνίων,

για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:

«Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης

τεσσάρων (4) υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, λόγω της ανάγκης τήρησης προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το παράρτημα όπως αναλύονται  στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/10 (Α’87), ειδικότερα του άρθρου 100 καθώς και της περιπτ. κγ’ της §1 του άρθρου 72 όπως προστέθηκε με την §9 του άρθρου 21 του ν. 4690/20 (Α’104),
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω της ανάγκης τήρησης προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Tη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων (4) υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων» σύμφωνα με το σχέδιο & το παράρτημα που ακολουθούν :

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τομ. Α’/07.06.2010 )

μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

&

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)»

για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο:

 

«Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

 

ΚΙΑΤΟ: ΜΑΪΟΣ 2020

 

Στο Κιάτο σήμερα την ……………………και ημέρα ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………. κ. ………………………………
 2. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται από τ.. ……………………………. κ. ………………………………,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τόμος Α’/08.06.2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 3. Το υπ’ αριθμ. 136/1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ. 11072/2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000), 239165/2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων, επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων και την αριθ. 262092/2019 (ΦΕΚ 4455/Β’/06.12.2019) απόφαση του Συντονιστή της Α. Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. που τροποποιεί το άρθρο που αφορά την Διοίκηση.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τη σχετική πίστωση στον Κ.Α. 61.00.00.0003 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Σικυωνίων έτους 2020 με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα οργανωτών, μελετητών, ερευνητών».
 6. Την σχετική τεχν. Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την ανάθεση της σύμβασης «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € ( μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
 7. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων όσο και του Δήμου Σικυωνίων, η αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για την εν λόγω σύναψη σύμβασης, καθώς η αρμοδιότητα άρδευσης δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ Σικυωνίων και είναι απαραίτητη η σύμπραξη της Δημοτικής Επιχείρησης με τον ΟΤΑ.
 8. Την υπ’ αριθ. ………/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 9. Την υπ’ αριθμ. ………/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 

Προοίμιο

Στα πλαίσια ενίσχυσης της υδροδότησης της πεδινής ζώνης του Δήμου Σικυωνίων και της ενίσχυσης της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου κρίνεται αναγκαία η σύναψη σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων».

Καθώς η αρμοδιότητα άρδευσης ανήκει στο Δήμο Σικυωνίων, απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ανατεθεί από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων ως αρμόδιος φορέας, η σύμβαση «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων» προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 6.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%), να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

 • Προοίμιο
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα συμβαλλομένων
 • Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
 • Διάρκεια
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
 • Επίλυση διαφορών
 • Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων» από τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων, η οποία θα διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα αναλάβει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, της παρακολούθησης έως και της παραλαβή της και η οποία θα διενεργεί τις πληρωμές της σύμβασης.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αναλαμβάνει:

 • Να διενεργήσει στο σύνολο τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκπόνηση της αναφερόμενης μελέτης και την τήρηση του σχετικού φακέλου της δημόσιας σύμβασης.
 • Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο και να επιβλέπει την σύνταξη της μελέτης έως και την ολοκλήρωση της εκπόνησης και της παραλαβής της.
 • Να διενεργήσει τις πληρωμές της σύμβασης

 

Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

 • Να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκειμένου να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη και ειδικότερα κατά το τμήμα που αφορά τις υδροαρδευτικές γεωτρήσεις για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου.

 

 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό της υπό ανάθεσης σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», που είναι 6.000,00 € (μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%) ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΣ.

 

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα.

 

Άρθρο 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του παρούσας κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίζεται ακολούθως:

 

Α) Για το Δήμο Σικυωνίων:

Ο/Η  ………………….., Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  ……………………

Β) Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων:

Ο/Η ……………………, Διοικητικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  …………………….

 

Επίσης ορίζεται ο/η  ……………………, υπάλληλος της/του ……………………. για την γραμματειακή υποστήριξη τη παρούσας.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

 

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.

 

Άρθρο 7

Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.

 

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Σικυωνίων

……………………….

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

……………………….

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φυσικό αντικείμενο είναι η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο :  «Σύνταξη φακέλου & Αναγνωριστική Γεωλογική Έκθεση για την έκδοση άδειας εκτέλεσης τεσσάρων υδροαρδευτικών γεωτρήσεων για την ενίσχυση της άρδευσης των κτηματικών περιφερειών Κεφαλαρίου, Κυλλήνης, Καλιάνων, Κλημεντίου και της ύδρευσης της πεδινής ζώνης του Δ. Σικυωνίων»

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης

 

α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια Φάσης
1 Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης Ένας (01) μήνας
2 Χρόνος εκπόνησης της μελέτης Τρείς (03) μήνες
3 Παραλαβή μελέτης Δύο (2) μήνες
4 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Δύο (2) μήνες

 

Γ. Ορίζει ως τακτικό μέλος του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σαρχάνη, με αναπληρωτή του  τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο    Δομετίου.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη της ως άνω επιτροπής ορίζεται η  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κα Ελένη Παπαδά.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email