153/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/09.07.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 153/2019   Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 9η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7975/09.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
6.     Μυττάς Ιωάννης    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης του Δήμου Σικυωνίων  κατά α) της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και β) της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ» με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιονίας Οδού.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας Βρέντα Νικολέττας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την πρόταση του προέδρου,
  • την 368/8145/09.07.2019 (ΩΝΛ3Ω1Θ-Ρ42) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Βρέντα Νικολέττα (3 επιδόσεις-περιοχή Αθηνών)  με σκοπό την επίδοση εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης του Δήμου Σικυωνίων  κατά α) της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» (Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι) και β) της κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ»      (10ο χλμ Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος) με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Αττικής & Ιονίας Οδού (Καρύστου 5, Αμπελόκηποι).

 

Β. Η δαπάνη της δικαστικής επιμελήτριας ανέρχεται σε 155,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών». Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (Β’1716 – Διόρθ. Σφάλμ Β’1916) περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 153/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email