152/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 152/2018

Περίληψη : Τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Σπανός Κ. & Φιακάς Π. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3o

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Σικυωνίων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδουεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 1/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   Αριθ. Αποφ. 01/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/08-05-2018 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 4494/04-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω πέντε (5) μέλη ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)                
 2. Ευάγγελος Μπούρης (Αντ/ρχος)
 3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)                                
 4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)                                                                              
 5. Αθανάσιος Πανάγου (Αντ/ρχος)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, προκειμένου η ενδιαφερόμενη υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στον νέο κύκλο της κινητικότητας.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 229/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 60570/3-4-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1398/τ.Β΄/25-4-2018 και την από 02-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου που έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, ως πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής

2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση:   κ. Γενικό Γραμματέα

Θέμα: «Τροποποίηση ΟΕΥ»

α) Η υπηρετούσα στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, Μακαβέλου Πηνελόπη του Παντελή, υπάλληλος κλάδου ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών, έχει υποβάλλει αίτηση μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του Νόμου 4440/16.

Με το 6381/462/26.1.2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζητήθηκε βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4440/2016 και αν συντρέχει κώλυμα μετάταξης.

Σε απάντηση εκδόθηκε η 819/7.2.2018 Βεβαίωση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία αναφέρεται ότι, «Δεν Πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 και υπάρχει κώλυμα μετάταξης (στον Ο.Ε.Υ προβλέπονται δύο θέσεις και είναι μοναδική υπάλληλος που υπηρετεί).»

Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του προαναφερόμενου Νόμου ορίζεται:

«4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α’ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α’ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.»

Στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ 1398/τ. Β’/25.4.2018, αναγράφονται συνολικά δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών και η αιτούσα υπάλληλος είναι η μοναδική υπηρετούσα στον κλάδο αυτό, επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω κωλύεται η μετάταξή της, εκτός εάν τροποποιηθεί ο ΟΕΥ και καταργηθεί η δεύτερη θέση, ώστε να παραμείνει μόνο μία θέση ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών.

β) Στον υφιστάμενο ΟΕΥ, (ΦΕΚ 1398/τ. Β’/25.4.2018), στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται και οι Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργικής – Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας και ειδικότερα ως προς τις Αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης μεριμνά για κάθε θέμα αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια του Δήμου, παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τις δράσεις του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα. Ειδικότερα: (απαριθμούνται ενδεικτικά)

(α) Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.

(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζόμενων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ε) Ενημερώνει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

Στο συγκεκριμένο τμήμα σήμερα υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος, κατηγορίας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, (έχουν αποχωρήσει 2 γεωπόνοι με μετάταξη και ένας λόγω συνταξιοδότησης). Υφίσταται ένας τεράστιος φόρτος εργασίας που αντιμετωπίζεται μερικώς με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπαλλήλους άλλων διευθύνσεων. Ως εκ τούτων η ενίσχυσή του καθοιονδήποτε τρόπο με επιπλέον εξειδικευμένους υπαλλήλους, (με μετάταξη ή νέα πρόσληψη), κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη.

Δεδομένου ότι στο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης μας, λειτούργησε γεωτεχνικός τομέας και συγκεκριμένα Τμήμα Αγροτικών Συνεταιρισμών & Εκμεταλλεύσεων, από το οποίο προέκυψαν απόφοιτοι με αντίστοιχη εξειδίκευση, προτείνεται η προσθήκη στον ισχύοντα ΟΕΥ μιας (1) θέσης κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, με την ταυτόχρονη κατάργηση μιας εκ των έντεκα (11) υφισταμένων κενών θέσεων ΔΕ1 Διοικητικού.

Με τον τρόπο αυτό δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη και με την μελλοντική κάλυψη της θέσης αυτής θα ωφεληθούν τα μέγιστα οι υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης.

κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ.,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος στα παραπάνω όργανα και τη λήψη σχετικής απόφασης για την τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ όπως προαναφέρθηκε, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης των αιτούμενων μετατάξεων.

Κιάτο 2 Μαΐου 2018

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, Α΄ βαθμού

Επιπλέον ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής πως ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να υπάρχει ρητή αναφορά θέσης «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» λόγω επικείμενης απόκτησης του εν λόγω μηχανήματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 ως προς το α΄ σκέλος της εισήγησης του κ. Ασημακόπουλου Θεόδωρου Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου η ενδιαφερόμενη υπάλληλος υποβάλλει αίτηση στον νέο κύκλο της κινητικότητας.
 2. Εισηγείται την τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης       Διοικητικών Υπηρεσιών ως προς το α΄ σκέλος που αφορά τη μείωση από δύο θέσεις στον κλάδο ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών σε μία θέση ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών.
 3. Αποδέχεται την εισήγηση του κ. Δημάρχου πως ο υφιστάμενος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να υπάρχει ρητή αναφορά θέσης «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» λόγω επικείμενης απόκτησης του εν λόγω μηχανήματος.
 4. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2018.

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κιάτο 08-05-2018

Ο Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 229/2017 απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 60570/ 3-4-2018 απόφαση του Γεν. Γραμ. Απο/μένης Δ/σης Πελοποννήσου , (ΦΕΚ Β’ 1398/25-4-2018)
 •    την από 2-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων
 •    την αριθ.1/2018 απόφαση της Eκτελεστικής Επιτροπής – και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 1/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκεκριμένα :

  

α) Τροποποιεί το άρθρο 21 παρ. 2 κλάδος ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών, καταργεί τη μια (1) θέση και καθίσταται:

     Υπηρετών υπάλληλος ένας ( 1 ) κενή θέση μηδέν (0) σύνολο μια (1) θέση .

 

 

β) Τροποποιεί το άρθρο 21 παρ. 4 κλάδος ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων δέκα (10) κενές θέσεις , προσδιορίζει μια (1) θέση : «ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ».

 

2.Από την παρούσα Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους,του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών δεδομένου ότι, δεν δημιουργούνται νέες θέσεις , αντιθέτως μειώνεται το μισθολογικό κόστος ανάλογα , λόγω κατάργησης μιας θέσης .

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 152/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email