151/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

151/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΛΕΙΤΣΑ Μαρίας,

μετά από -γνωμοδότηση-

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 115/2022 απόφασης ΟΕ,  που μεταξύ άλλων αναφέρει πως   «…. από τα προσκομισθέντα εκ του αιτούντος έγγραφα πλέον της 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, το αντικείμενο του συμβιβασμού τυγχάνει υποδεέστερο αυτού των 60.000,00€ συνάγεται πως δύναται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση περί συμβιβασμού, κι ως εκ τούτου –καθορισμού του ύψους των υποχρεώσεων σε χρήμα- ………».

2] την αρ. πρωτ. 4881/07-04-22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί,

 

Με την αριθ. 4612/40-04-2022 αίτησή της η κ. Αντωνίου Μαρία του Χρήστου και της Γεωργίας σύζυγος Κλείτσα Κων/νου, ζητά να ληφθεί η σχετική απόφαση για Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, για την εισφοράς της.

 

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δύναται να γίνει ΜΟΝΟ για την εισφορά του που προκύπτει από την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήματα σύμφωνα με την τιμές μονάδος γης όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την υπ΄αρ. 306/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συκιωνίων : «Περί καθορισμού τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 και περιλαμβάνουν ιδιοκτησίες που οφείλουν εισφορά σε χρήμα κατόπιν μετατροπής της γης».

 

Για το οικοδομικό τετράγωνο 132 Α η τελική τιμή οικοπέδου είναι 152,80€/τμ

 

Σύντομο Ιστορικό : Σύμφωνα με τον κυρωμένο πίνακα Πράξης Εφαρμογής (ΑΔΑ: 6ΛΓΠ7Λ1-ΦΞ9) των περιοχών της πόλης του Κιάτου που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1337/83 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων, η ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 061147 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 132 Α, έχει αρχικό εμβαδόν 1.738,50τμ, και τελικό εμβαδόν μετά την Κύρωση 1.258,69τμ.

 

Η ιδιοκτησία σύμφωνα με τους υποβληθέντες τίτλους αρ. Συμβολαίου 13351/24-1-1990 που συνοδεύει την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής περιοχών Άρθρου 13, ανήκει στην κ. Αντωνίου Μαρία του Χρήστου και της Γεωργίας σύζυγος Κλείτσα Κων/νου, κατά ποσοστό 100%

 

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αιτούσης κ. Αντωνίου Μαρία του Χρήστου και της Γεωργίας συζύγου Κλείτσα Κων/νου, με ΚΑ 061147, για τα 17,93 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, το ποσό οφειλής ανέρχεται σε 17,93 x 152,80 = 2.739,70 ευρώ €.

 

Επισυνάπτονται :Αίτηση , Συμβόλαιο, Πίνακας Πράξης Εφαρμογής, Απόσπασμα Σχεδίου

 

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα παραπάνω
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της αιτούσης κ. Αντωνίου Μαρίας του Χρήστου και της Γεωργίας, συζύγου Κλείτσα Κων/νου , σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, καθώς και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, σε συνδυασμό με την 306/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Β. Καθορίζει το ύψος των υποχρεώσεων για τα 17,93 τ.μ. που αντιστοιχούν σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα σε 17,93 x 152,80 = 2.739,70€ για την ιδιοκτησία ΚΑ 061147, σύμφωνα με τα επικαλούμενα στο αρ. πρωτ. 4881/07-04-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email