151/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18ης/18.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 151/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή της ΑΠ 19568/04.06.2021 απόφαση ένταξης του έργου

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 

στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5890/14.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                                                  Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1. Ρουμπέκας Γεώργιος 2.Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11/06/2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: 14575/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ05 (ΑΔΑ:9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, την 2η Τροποποίηση με Α.Π.: 5444/29.03.2021 (ΑΔΑ:69ΛΩ46ΜΤΛ6-Ψ0Γ) και την 3η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 6563/13.04.2021 (ΑΔΑ:ΕΨΧ346ΜΤΛ6-Β92), με την οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας όπως υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»
 2. Την υπ’ αριθμ. 114/2021 (ΑΔΑ: ΩΜ7ΣΩ1Θ-67Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3)
 3. Την με Α.Π.:4761/17.05.2021 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Α.Π. «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».
 4. Την με Α.Π.: 19568/04.06.2021 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) Απόφαση του αν. Υπουργού Εσωτερικών  περί Ένταξης του Έργου  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 1. Για την αποδοχή της με Α.Π.: 19568/04.06.2021 Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) Απόφασης αν. Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του Έργου  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.786.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε δύο -02- Υποέργα ως ακολούθως:
 • Το 1ο Υποέργο : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 2.780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%), αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.
 • Το 2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”», προϋπολογισμού: 6.200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή της υπόψη αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
  1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Η αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται την με Α.Π.: 19568/04.06.2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:Ψ3ΔΙ46ΜΤΛ6-Ι9Σ) του Αν. Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του Έργου  «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.786.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος επιμερίζεται σε δύο –02– Υποέργα ως ακολούθως:

 

 • 1ο Υποέργο : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 780.000,00€ (2.241.935,48€ + 538.064,52€ ΦΠΑ 24%), αφορά σε Τεχνικό Έργο – Κατασκευαστικό και περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης των υπόψη πεζοδρομίων.

 

 • 2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”», προϋπολογισμού: 200,00€ (5.000,00€ + 1.200,00€, ΦΠΑ 24%), αφορά σε παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή της υπόψη αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων.

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα και τον π/υ τρέχοντος έτους.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email