151/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

151/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (27/15.12.2014 αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,  που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

Β’ θέμα

προ ημερησίας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (27/15.12.2014 αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, λόγω της ανάγκης τήρησης των εκ του νόμου προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την παροχή  γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία έγινε δεκτή η 27/15.12.2014 αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Δήμου μας (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/06 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018, λόγω της ανάγκης τήρησης των εκ του νόμου προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

Β. Ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της 86/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία έγινε δεκτή η 27/15.12.2014 αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά του Δήμου μας (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών-εργατικές διαφορές).

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email