151/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  151/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ. Ε. Στυμφαλίας και της Δ. Ε. Φενεού».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα 20ο  

    

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο:  «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ. Ε. Στυμφαλίας και της Δ. Ε. Φενεού»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

 

Κιάτο  11-6-2020

 

 

Πληροφορίες:  Β. Κατσιμπούλας, Μαστοράκος Λεωνίδας

               

ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ:       Εισήγηση περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ Στυμφαλίας και της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων»,

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  23/2017  της Τ. Υ.  του Δήμου

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 700.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης:  ΣΑΕ 572  Π.Δ.Ε.

Ανάθεση:  Ανοικτός  Διαγωνισμός  (10/2018 Απόφαση  Ο.Ε.)

Ανάδοχος: ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ.:  6304/22-6-2018

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  22-6-2018

Άρση διακοπής εργασιών με παράταση έως:22-8-2019 (αριθ. 52/2019 αποφ. ΔΣ)

1η Παράταση προθεσμίας έως: 22-12-2019 (αριθ. 228/2019 αποφ. Δ.Σ.)

2η Παράταση προθεσμίας έως: 22-2-2020 (αριθ.  372/2019 αποφ. Δ.Σ.)

3η Παράταση προθεσμίας έως: 22-5-2020 (αριθ.  39/2020 αποφ. Δ.Σ.)

Ποσό συμφωνητικού: 264.306,50 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες:  Β. Κατσιμπούλας,  Λ. Μαστοράκος.

2) Την αριθ. 3029/16-4-2020 αίτηση της « ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.», αναδόχου του έργου,

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

    Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ Στυμφαλίας και της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», με αναθεώρηση τιμών, κατά  πέντε  (5)  μήνες, ήτοι έως 22-10-2020,  λόγω κορωνοϊού  COVID-19.

Οι Επιβλέποντες

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Μαστοράκος Λεωνίδας

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός πΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την από 11-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,
  • την αριθ. 23/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
  • την από 16-4-2020 αίτηση του αναδόχου,  και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα


  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  εργασιών  του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις  ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ. Ε. Στυμφαλίας και της Δ. Ε. Φενεού»,  σύμφωνα  με την αριθ. 23/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  με αναθεώρηση τιμών κατά πέντε  (5) μήνες ήτοι έως την 22-10-2020 για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 151/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email