151/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12/25.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 151/2019   Θέμα: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 25η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7325/21.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (A’87) και υπό την Προεδρία του μέλους της πλειοψηφίας Μυττά Ιωάννη, του πρώτου κατά σειρά που αναγράφεται στην 67/2017 (62ΗΣΩ1Θ-ΚΤΣ) απόφαση ΔΣ, λόγω ισοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Μυττάς Ιωάννης 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Ζάρκος Δημήτριος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Αλεξόπουλος Βασίλειος 3. Σπανός Κων/νος
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο Θέμα  

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων», ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, Μυττάς Ιωάννης, έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/13.06.19  & το 2ο/14.06.19 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, δυνάμει της 367/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • την 367/2018 (Ω5Σ8Ω1Θ-ΔΣΕ) απόφαση ΟΕ, Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Προμηθειών,
 • την 6254/878/Α3/27.11.2017 (6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 • την 16/2018 (72Ψ6Ω1Θ-ΤΑΛ) απόφαση ΔΣ περί υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης.
 • την 3/2018 σχετική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές (cpv: 33193000-9) με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 119.957,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 • την 8135/2726/Α3/30.11.2018 (Ψ4ΗΓ465ΧΙ8-ΡΚΘ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ένταξης της πράξης «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5022254 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
 • την 443/2018 (Ω40ΛΩ1Θ-Π6Γ) απόφαση ΔΣ περί αποδοχή της ως άνω απόφασης ένταξης
 • την 27/2019 (ΩΝΑΟΩ1Θ-7ΝΡ) απόφαση ΟΕ, περί τροποποίησης Π/Υ 2019,
 • την 59/2019 (ΩΙΟ4Ω1Θ-ΣΡΣ) απόφαση ΔΣ έγκρισης της ως άνω απόφασης ΟΕ και τροποποίησης Π/Υ 2019 για την εγγραφή νέας πίστωσης ΚΑ 02.60.7135.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από ΑμεΑ θαλάσσιων υποδομών στην ΔΚ Σικυώνος (Κιάτου) και στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού» με Κωδικό ΟΠΣ 5022254, ποσού 119.963,80€  προερχόμενη από, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» [ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ].
 • την 36039/14.03.2019 (ΨΓ4ΤΟΡ1Φ-5ΓΙ) νομιμοποίηση της ως άνω απόφασης ΔΣ από το συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • το από ΔΥ/10.05.2019 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ004923783 2019-05-10.
 • την 309/5628/10.05.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με ΑΔΑ:Ω1ΠΨΩ1Θ-Α42 & ΑΔΑΜ:19REQ004925717 2019-05-10.
 • το γεγονός πως στον ΚΑ 02.60.7135.001 του προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, υπάρχει αδιάθετη πίστωση ποσού 963,80€  με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων από ΑμεΑ θαλάσσιων υποδομών στην ΔΚ Σικυώνος (Κιάτου) και στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού»  με Κωδικό ΟΠΣ 5022254 προερχόμενη από Επιχ. Πρόγραμμα [Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020] [ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ].
 • την 114/2019 (6Υ8ΓΩ1Θ-5Φ8) απόφαση ΟΕ καθορισμού όρων διακήρυξης
 • την 6087/22.05.2019 (19PROC004989177 2019-0522) διακήρυξη
 • την 6088/22.05.2019 (19PROC004989072 2019-0522) προκήρυξη
 • την 6089/22.05.2019 (62ΓΕΩ1Θ-5ΥΖ) περίληψη διακήρυξης
 • το 1ο/123.06.19 & 2ο /14.06.19 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 1ο/13.06.19 & 2ο/14.06.19 πρακτικό ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως, δυνάμει της 367/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

Β. Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ», σύμφωνα με το 1ο/13.06.2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Γ. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων» την εταιρεία με την επωνυμία  «ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ» που εδρεύει στην περιοχή Αραχωβίτικα, στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 289, Τ.Κ. 26504, με Α.Φ.Μ. 800394232, ΔΟΥ Α’ Πατρών, τηλ: 2610932240, φαξ 2610932243 σύμφωνα με την με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 139927 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας και σύμφωνα με το 2ο/14.06.2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 151/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.06.2019

Ο Προεδρεύων

 

Ιωάννης Παν. Μυττάς

 

Print Friendly, PDF & Email