151/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 151/2017

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρίας ), περί, « Υποβολή Πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας της για το έτος 2017» από τον Δήμο Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης        
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα    
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος  
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                      
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης    
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κάτω Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες:        
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)    
Απόντες:        
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)    
         
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά   την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.,   Σαρχάνης Κ. στο 18ο   θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου   θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η ορισθείσα τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρίας ), περί, « Υποβολή Πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας της για το έτος 2017» από τον Δήμο Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

«Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.2-5-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για το έτος 2017 από το Δήμο Σικυωνίων

                      

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 2 του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ –ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ

  ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)    
  ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
  ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί “Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους”, και ζήτησε τη λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανάληψη λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

«Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), για το έτος 2017 από το Δήμο Σικυωνίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Προτείνει την υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ για το έτος 2017 από το Δήμο Σικυωνίων.

                            

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 2/2017.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

       ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   1.   ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                                 2. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    την αριθ. 2/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 02/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας ) με θέμα : Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την έκδοση απόφασης ανάληψης της λειτουργίας, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για το έτος 2017 από το Δήμο Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 151/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email