151/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 151/2016

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 4737/11-04-2016 αιτήματος της Ομάδας Πολιτών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ» περί παραχώρησης   χρήσης τοίχων για να χρησιμοποιηθούν ως «Τοίχοι Καλοσύνης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Θελερίτης Γεώργιος Μέλος
2. Μαγκαφώσης Αν.               (αποχώρησε πριν την έναρξη του α’ θέματος προ   ΗΔ) 2. Μπούρης Ευάγγελος     »
3. Μαυραγάνη Κυριακή      (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ) 3. Τσιάνος Ιωάννης                                                   »
4.

Κουτρέτσης Σπ.         [Αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. & προσήλθε        

                                                           στο 2ο   θέμα της Η.Δ. ]

4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
6. Πανάγου Αθανάσιος     »      
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         »      
8.

Καρακούσης Ευάγγελος     [Αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. και

                                           προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ. ]

     
9. Χρυσικός   Παύλος         Μέλος      
10. Αλεξόπουλος Βασ                         »      
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σπανός Κωνσταντίνος                                             »      
16. Κελλάρης Βασίλειος       (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος   Ημ. Δ)      
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος                                              Μέλος      
18. Λαλιώτης Γεώργιος     »      
19. Σαρχάνης Κων/νος         »      
20. Σκαρμούτσος Νικ.           (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ)      
21. Γεώργας Χρήστος             (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος   Ημ. Δ)      
22. Μπακόλιας Παν.               (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος   Ημ. Δ)      
23 Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              Μέλος      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
3. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 3. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
4. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
5. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας) 5. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
2. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
4. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
5. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
      9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      10 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      11 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      12 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      13 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      14 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      15 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      16 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      17 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
                 

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επί του με αριθ. πρωτ. 4737/11-04-2016 αιτήματος της Ομάδας Πολιτών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ» περί παραχώρησης χρήσης τοίχων για να χρησιμοποιηθούν ως «Τοίχοι Καλοσύνης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβολίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τι αίτηση καθώς και την αρ. 26/2016 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) με την οποία προτείνεται να χρησιμοποιηθεί πιλοτικά ως «τοίχος καλοσύνης» ένας εξωτερικός τοίχος του Πολιτιστικού Κέντρου & την αρ. 16/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την με αρ. πρωτ. 4737/11.04.2016 αίτηση,
  • την αρ. 26/2016 απόφαση της Δ.Κ.,
  • την αρ. 16/2016 απόφαση Ε. Π. Ζωής,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.

Μαυραγάνη Κ., Πανάγου Α., Σωτηρόπουλου Ι., Καρακούση Ε., Σπανού Κ., Ραυτόπουλου Γ. Λαλιώτη Γ. Σκαρμούτσου Ν. & Νανόπουλου Β.

Δεν κάνει δεκτό το αρ. πρωτ. 4737/11-04-2016 αίτημα της Ομάδας Πολιτών «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ» περί παραχώρησης χρήσης τοίχων για να χρησιμοποιηθούν ως «Τοίχοι Καλοσύνης».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 151/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email