150/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

12η/3 .5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

150/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Επί αιτήματος αποζημίωσης ΑΥΧΟΥΔΙΑ Αγγελικής,

μετά από -γνωμοδότηση-.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 3η Μαΐου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6039/29.04.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –4– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την με αρ. πρωτ. 3028/04-03-2022 αίτηση της ενδιαφερομένης με την οποία ζητά να αποζημιωθεί από το Δήμο Σικυωνίων λόγω δικής του υπαιτιότητας, για τη ζημιά που προκλήθηκε στο όχημά της.

2] το αρ. πρωτ. 3135/08-03-022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, με το οποίο επιβεβαιώνει την υπαιτιότητα του Δήμου μας,

3] την από 26/04/2022 σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου, δυνάμει της 71/2022 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με την οποία  αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα του ΑΤ Κιάτου,  του ως άνω εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας  του Δήμου μας, καθώς και από το τιμολόγιο της εταιρείας «Σαρακάκης Λιανική ΑΕΒΕ το μέγεθος της ζημίας (218,75€) και κρίνεται δυνατή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Αποδέχεται το αίτημα της ΑΥΧΟΥΔΙΑ Αγγελικής για την αποζημίωση της μετά και την σχετική -γνωμοδότηση- δικηγόρου.

Β. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς 218,75€ με την αιτούσα,  ως αποζημίωση για τη ζημιά που προκλήθηκε στο όχημά της,  με υπαιτιότητα του δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email