150/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  17ης/31-08-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια περιφοράς) .

Αρ. Απόφασης: 150/2021

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 395/18-08-2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα:  «Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στην παραλιακή ζώνη της πόλης του Κιάτου, για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης την 4-9-2021».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η  του μηνός Αυγούστου   έτους 2021 ημέρα

Τρίτη   και ώρα 14:30  συνήλθε σε  Έ κ τ α κ τ η   τηλεφωνική  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (δια περιφοράς λόγω καταληκτικών ημερομηνιών) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10538/

31-8-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Φιακάς Παναγιώτης  14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γκούμας Σταμάτιος
17.Συριάνος Κων/νος                          18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19.  Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

20. Γαλάνης Βασίλειος
21. Παγεωργίου Δημήτριος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Παπαβασιλείου Νικόλαος  24.Χουσελάς  Ευάγγελος
25. Νανοπουλος Βασιλειος      
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Μαστοράκης Δημήτριος 2. Τσιόγκας Νικόλαος                          
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

.

 

Θέμα  1ο    ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του 1ου και μοναδικού θέματος αυτής με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 395/18-08-2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα:  «Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στην παραλιακή ζώνη της πόλης του Κιάτου, για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης την 4-9-2021»,   λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον δια περιφοράς τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος  αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Το με αριθ. πρωτ. 395/18-08-2021 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΗΚΩΝΗ», με το οποίο ζητά την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων καθ΄ όλο το μήκος των παραλιακών οδών Καλογεροπούλου και Ποσειδώνος, την 4η Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και από ώρα 18:00 μ.μ. έως 23:00μ.μ. για την διεξαγωγή  αθλητικής εκδήλωσης,   « 1ος νυχτερινός Αγώνας Δρόμου μεικτής διαδρομής στην πόλη του Κιάτου» .

 

Β.   Την αριθ. 21/2021  απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

Γ. Την αριθ. 47/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Με βάση τα Παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

  Α.   Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων καθ΄ όλο το μήκος των παραλιακών οδών Καλογεροπούλου και Ποσειδώνος, την 4η Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο και από ώρα 18:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. για την διεξαγωγή  αθλητικής εκδήλωσης,  « 1ος νυχτερινός Αγώνας Δρόμου μεικτής διαδρομής στην πόλη του Κιάτου» .

 

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στις παρακάτω υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες:

  • Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου (για την ρύθμιση κυκλοφορίας),
  • Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο,
  • Ν.Π.Δ.Δ. « Η ΜΗΚΩΝ».

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 150/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31-08-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email