150/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  150/2020

Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ        (ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ,  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΒΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα  19ο  

    

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Χορήγηση παράτασης προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ        (ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ,  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΒΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 25/06/2020  
Πληροφορίες:  ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:            Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ:               Η υπ΄αριθμ. 4468/05-06-2020 αίτηση της  ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα (Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) Στα Τ.Δ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων. –Β Ειδικός Προϋπολογισμός ».

Έχοντας υπόψη:

Α. ΜΕΛΕΤΗ

 1. Υπηρεσία εκπόνησης: Τ.Υ. Δήμου Σικυωνίων
 2. Ημερομηνία Θεώρησης : 09.2017
 3. Προϋπολογισμός: 000,00€ (με ΦΠΑ 24%),

Χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΣΑ Ε082/1) οι οποίες μεταφέρθηκαν στις  πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 και 2019, ΚΑ 64.7341.014

 1. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης: Η υπ’ αριθ. 351/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΘΘΩ1Θ-ΤΔ8) Απόφαση ΔΣ Δήμου Σικυωνίων

 

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 1. Ημερ. Δημοπρασίας: 02.2019 (Ημερομηνία αποσφράγισης ηλ. προσφορών)
 2. Απόφαση Ανάθεσης: Η υπ’ αριθμ. 87/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΙ9Ω1Θ-6ΥΕ) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων
 3. Μέση Έκπτωση:                            50,11%
 4. Ημ. Νομικής Δέσμευσης: 10.2019 (Α.Π.:12461,  ΑΔΑΜ: 19SYMV005712422)
 5. Ποσό συμφωνητικού: 839,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  399.081,28 € (με Φ.Π.Α.)
 6. Ανάδοχος: ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 7. Επιβλέπων: Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

 

Γ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:   Εννέα  (09) μήνες, ήτοι μέχρι 16.07.2020

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:«Αγροτική οδοποιϊα (Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) Στα Τ.Δ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων. –Β Ειδικός Προϋπολογισμός ». σύμφωνα με την 11/2011 μελέτη  της   Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 16.12.2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου, για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Επιβλέπων

Μαστοράκος Λεωνίδας

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ5

 

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ

Έργων &  Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας   Β.

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 25-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,
 • την αριθ. 11/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
 • την αριθ. 1658/22-6-2020 προέγκριση, και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

     Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  εργασιών  του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ        (ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ,  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΒΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», σύμφωνα  με την αριθ. 11/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  με αναθεώρηση τιμών κατά πέντε  (5) μήνες ήτοι έως την  16 -12-2020 για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 150/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email