150/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 150/2017

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρίας), περί, « Έγκρισης Απολογισμού 2016» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης        
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα    
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος  
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                      
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης    
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κάτω Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες:        
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)    
Απόντες:        
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)    
         
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά   την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.,   Σαρχάνης Κ. στο 18ο   θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου   θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η ορισθείσα τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρείας), περί, «Έγκρισης Απολογισμού 2016», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως εξής:

 

Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.2-5-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ).

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απολογισμού, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

                       (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ), οικ. έτους 2016.

Στο Κλημέντι Κορινθίας σήμερα στις 2 του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 3                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ

  ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)    
  ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
  ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

Επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε στα μέλη τον Πίνακα Απολογιστικών στοιχείων, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) οικ.έτους 2016, όπως αυτός απεστάλη από την Δ/νση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ  
Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)  
1 Επιχορήγηση έτους 2016 0  
2 Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων ετών 33.971,93  
2 Συμμετοχή κατασκηνωτών 0  
4 Λοιπά Έσοδα 0  
  Γενικό Σύνολο Εσόδων 33.971,93  
  ΕΞΟΔΑ    
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)  
1 Τροφοδοσία 0  
2 Μισθοδοσία 0  
3   Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0
4   Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0
5   Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0
6   Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0
7   Καύσιμα 0
8   Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0
9   Επισκευή κτιρίου και υλικού 0
10   Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11   Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12     Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 1.240
14 Αμοιβές Δ/κών Συβμουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.240
         

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει τον Απολογισμό, της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ), οικ. Έτους 2016, ο οποίος εμφανίζει :

 

ΕΣΟΔΑ

  Α/Α Κατηγορία εσόδων Ποσό (σε €)
  1 Επιχορήγηση έτους 2016 0
  2 Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων ετών 33.971,93
  3 Συμμετοχή κατασκηνωτών                0
  4 Λοιπά έσοδα                0
    Γενικό Σύνολο Εσόδων    33.971,93
ΕΞΟΔΑ  
Α/Α Κατηγορία εξόδων Ποσό (σε €)  
1 Τροφοδοσία 0  
2 Μισθοδοσία 0  
3 Μεταφορικά-Έξοδα κίνησης 0  
4 Μη αναλώσιμα-αναλώσιμα 0  
5 Ύδρευση-Φωτισμός-Τηλέφωνο 0  
6 Είδη καθαριότητα-Γραφική Ύλη 0  
7 Καύσιμα 0  
8 Δαπάνες ψυχαγωγίας και εορτών 0  
9 Επισκευή κτιρίου και υλικού 0  
10 Διάλυση και συγκέντρωση υλικού 0
11 Μίσθωση χώρου κατασκήνωσης 0
12 Απρόβλεπτα 0
13 Εκτέλεση έργων και εργασιών 1.240
14 Αμοιβές Δ/κών Συμβουλίων 0
15 Άλλα έξοδα 0
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.240
                 

                               Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 1/2017.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

       ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   1.   ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                                                 2. ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •    την αριθ. 1/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικης Εξοχής – Κατασκήνωσης -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου)

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 01/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου – Καισαρείας ) και συγκεκριμένα τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 150/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email