150/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 15O/2016

Περίληψη : Επί του με αριθ. πρωτ. 22981 /30-12-2015 αιτήματος πολιτών του Δήμου Σικυωνίων περί: «Ανάκληση της 45/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Θελερίτης Γεώργιος Μέλος
2. Μαγκαφώσης Αν.               (αποχώρησε πριν την έναρξη του α’ θέματος προ   ΗΔ) 2. Μπούρης Ευάγγελος     »
3. Μαυραγάνη Κυριακή      (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ) 3. Τσιάνος Ιωάννης                                                   »
4.

Κουτρέτσης Σπ.         [Αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. & προσήλθε        

                                                           στο 2ο   θέμα της Η.Δ. ]

4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
6. Πανάγου Αθανάσιος     »      
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         »      
8.

Καρακούσης Ευάγγελος     [Αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. και

                                           προσήλθε στο 3ο θέμα της Η.Δ. ]

     
9. Χρυσικός   Παύλος         Μέλος      
10. Αλεξόπουλος Βασ                          »      
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σπανός Κωνσταντίνος                                              »      
16. Κελλάρης Βασίλειος       (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος   Ημ. Δ)      
17. Ραυτόπουλος Γεώργιος                                              Μέλος      
18. Λαλιώτης Γεώργιος     »      
19. Σαρχάνης Κων/νος         »      
20. Σκαρμούτσος Νικ.           (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6ου θέματος   Ημ. Δ)      
21. Γεώργας Χρήστος             (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 4ου θέματος   Ημ. Δ)      
22. Μπακόλιας Παν.               (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος   Ημ. Δ)      
23 Νανόπουλος Βασίλειος                                                                              Μέλος      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
2. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού) 2. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
3. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 3. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
4. Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
5. Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας) 5. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      6. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 1. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
2. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 2. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
3. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
4. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
5. Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς) 5. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      6. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      7. Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
      9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      10 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      11 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      12 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      13 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      14 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      15 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      16 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      17 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
                 

ΘΕΜΑ 5ο

           Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Επί του με αριθ. πρωτ. 22981 /30-12-2015 αιτήματος πολιτών του Δήμου Σικυωνίων περί: «Ανάκληση της 45/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος

το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το εν θέμα τι αίτημα πολιτών του Δήμου Σικυωνίων με το οποίο αιτούνται, την ανάκληση της 45/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 84/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ. Ε. Υ. Α. Σ) περί,

Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης Αποχέτευσης και ειδικότερα ζητούν :

   α) Την άμεση μείωση του παγίου λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης των δημοτών…… .

   β) Τη μείωση της επιβάρυνσης ανά κυβικό νερού ………..

   γ) Την αλλαγή στην επιβολή του τέλους 80% του εδαφίου (α) του άρθρου 11 (Ν.1069/80) ……

Β. Την αριθ.21/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ) με την οποία ομόφωνα απορρίπτει το προαναφερόμενο αίτημα .

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνοντας το σώμα και εξέθεσε τα παρακάτω : …..με την αριθ. 84/2012 απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ δεν έχει προκύψει καμία αύξηση στο τιμολόγιο ύδρευσης, αλλά παραμένει σταθερό από το έτος 2007, η μόνη αλλαγή ήταν η μετατροπή της ελάχιστης κατανάλωσης σε καθορισμό πάγιου τέλους με την οποία έγινε πιο δίκαιη η κοστολόγηση ανάλογη με το κυβικό κατανάλωσης. Όσο για την σύγκριση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΣ με τιμολόγια ΕΥΔΑΠ είναι ΔΕΚΟ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο .   Το ειδικό τέλος 80% της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/80) βάσει νόμου παρατείνεται η ισχύ του έως 31/12/2026 , εφόσον η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης έγινε το έτος 1996….

και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • το με   αριθ. πρωτ. 22981 /30-12-2015 αίτημα πολιτών του Δήμου Σικυωνίων.
  • την αριθ.21/2016 απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ .
  • την σχετική εισήγηση του Προέδρου
  • την ισχύουσα Νομοθεσία, και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων:

κ. κ. Κ. Μαυραγάνη , Γ. Ραυτόπουλος , Ν. Σκαρμούτσος,   Β. Νανόπουλος, καθώς και

των κ. κ. Κ. Σπανός,   Γ. Λαλιώτης , Π. Φιακάς , Σ. Κουτρέτσης, οι οποίοι ψήφισαν λευκό

 

Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι   το με αριθ. πρωτ. 22981 /30-12-2015 αίτημα πολιτών του Δήμου Σικυωνίων

περί: «Ανάκλησης της 45/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 150/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email