15/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

 

6η/22.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

15/2023

  1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 25/2021 έργου                           ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                                    ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη  22α Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2741/17.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 1ο/17.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 17/02/2023

 

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 21208/29-12-2022

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011926750 2022-12-29

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Τρόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Σχετ:    α. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

β. Η υπ’ αριθμ. 166278 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 2813/Β/30-06-2021)

γ. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 21208/29-12-2022 Διακήρυξη του έργου του θέματος.

δ. Η υπ’ αριθμ. 462/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Σήμερα, την 27η/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προκειμένου να προχωρήσει στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά οι οικονομικοί φορείς.

Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως, εμφανίστηκαν σήμερα στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων τα τακτικά μέλη κα Φίλη Κων/να (Πρόεδρος), κ. Κατσιμπούλας Βασίλειος (μέλος) και κ. Τσιοκάρας Ιωάννης (μέλος). Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προχώρησε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία και εν συνεχεία ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον παρακάτω σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες.

Ελέγχθηκε ότι στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων κατατέθηκαν σφραγισμένοι φάκελοι συμμετεχόντων με πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης, σε όσες εγγυητικές επιστολές απαιτείται (έγχαρτη εγγύηση συμμετοχής).

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των οικονομικών προσφορών και έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά σειρά μειοδοσίας στο παρόν πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε σε έλεγχο, κατά σειρά μειοδοσίας, των δικαιολογητικών συμμετοχής (όπως ορίζονται στο αρ. 24.2 της διακήρυξης) αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν ως προς τα στοιχεία που αναγράφονταν σε αυτές. Επίσης, έλαβε υπόψη ότι η υποχρέωση προσκόμισης πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Επίσης η επιτροπή επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στο Πίνακα που ακολουθεί:

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ e-167707/20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155266 /               27-01-2023 ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΡΓΟΥ
2 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. W07408/00/10-01-2023 OPTIMA BANK Αρ. πρωτ.               1411/30-01-2023  
3 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΤΕ e-167523/19-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155265 /               27-01-2023  
4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ 7002033425/20-01-2023 EUROBANK Αρ. πρωτ.               1412/30-01-2023  
5 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ e-167645/             20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155263 /               27-01-2023  
 

6

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ e-167575/             20-01-2023 ΤΜΕΔΕ V/155264 /               27-01-2023  

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα η εγγυητική επιστολή με αριθμό e-167707/20-01-2023 που κατάθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» δεν φέρει τα σωστά στοιχεία της Διακήρυξης του έργου.

 

Όσον αφορά τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ διαπιστώθηκε  η ορθή συμπλήρωσή τους, από τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες:

 • ΚΕΤΕΜ Α.Ε.
 • Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ
 • ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ
 • ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/  ΤΕΥΔ που υπέβαλε και συγκεκριμένα στο Μέρος ΙV, παρ. B, το πεδίο Ετήσιος («ειδικός») Κύκλος Εργασιών, δεν συμπληρώθηκε σωστά.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του Συστήματος, ζήτησε από την αναθέτουσα να καλέσει τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» να υποβάλει μέσω του συστήματος τα κάτωθι:

 • Συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Να παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία του έργου στην αριθ. e-167707/20-01-2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε.

και διέκοψε τη συνεδρίαση, προκειμένου να επανέλθει για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου την 17η/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, όπως ζητήθηκαν ανωτέρω και υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος και την ολοκλήρωση του παρόντος πρακτικού.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:

 • Το συμπληρωμένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», το οποίο κρίνεται αποδεκτό και
 • Το Αρ. Πρωτ.: 3977/2023-e/13-02-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρέχονται οι απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με τα στοιχεία του έργου στην αριθ. e-167707/20-01-2023 εγγυητική επιστολή συμμετοχής που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», το οποίο κρίνεται αποδεκτό.

 

Ακολούθως, ο Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A A/A Καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό
1 276900 ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ 28,99%
2 277296 ΚΕΤΕΜ Α.Ε. 26,02%
3 276814 Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ  ΑΤΕ 21,00%
4 277344 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΤΕ 15,60%
5 277227 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 12,00%
6 276861 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,00%

 

Επιπλέον η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά καθώς αποκλίνει άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι 17,44% (άρθρο 4.1, παρ. η της Διακήρυξης).

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή διαγωνισμού ολοκλήρωσε τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων τα εξής:

Να κληθεί ο μειοδότης οικονομικός φορέας με την επωνυμία: ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με το κόστος της προσφοράς του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία θα του αποσταλεί.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 17/02/2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Φίλη Κων/να

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την αριθ. πρωτ. 4128/29.09.2022 (ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών περί Ένταξης των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00€ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωρ. Ταμείο Αγρ. Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 • την 323/22 (6ΞΔΔΩ1Θ-ΦΨΡ) απόφαση ΟΕ «αποδοχή χρημ/σης»
 • την 175/2022 (ΨΑΡ0Ω1Θ-ΨΓΒ) απόφαση ΔΣ «τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα & π/υ 2022»,
 • την 164054/4-11-22 (Ω2ΘΘΟΡ1Φ-ΕΡΝ) εγκριτική απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • την 25/2021 μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 000,00€.
 • τον Κ.Α. 64.7341.030 με τίτλο «{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1.                                         2022=34,48 2023=166.655,17  2024= 166.655,17 2025= 166.655,18
 • την 5981/23.12.2022 (Ω8ΟΕ4653ΠΓ-Ζ6Υ) προέγκριση διακήρυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • το 22REQ011914575 2022-12-28 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • Την 558/21132/28.12.2022 (ΡΨΨΦΩ1Θ-ΦΕΒ)(22REQ011917529 2022-12-28) ΑΑΥ
 • Την 480/2022 (ΨΧΚΥΩ1Θ-ΝΦ4) απόφαση ΟΕ «καθορισμός όρων διακήρυξης»,
 • Την 462/2022 (9Ω0ΒΩ1Θ-ΜΜΨ) απόφαση ΟΕ «συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • Την 21208/29.12.2022 (22PROC011926750) διακήρυξη ,
 • Το ως άνω 1ο/17.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει το 1ο/17.2.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ & ΜΠΟΖΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της 25/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (CPV: 45233120-6) συνολικού π/υ με ΦΠΑ 500.000,00€.

Β. Καλεί το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»  να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις σχετικά με το κόστος της προσφοράς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email