15/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Ι5ΟΚ3Ξ- 9ΦΟ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αριθμός Απόφασης 15/2022

Θέμα: Έγκριση διενέργειας και διάθεσης ποσού προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2022.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 70/23-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76). Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 14 μελών, βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Τσαμαντά Ελένη
2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος
3. Πάτσιου Ιωάννα 3. Αθανασούλη Ελένη
4. Καλφαντή Βασιλική 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
5. Μπόκιας Βασίλειος
6. Ρουμελιώτη Βασιλική
7. Ζάρκος Ευάγγελος
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας και διάθεσης ποσού προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2022», ανέφερε πως είναι απαραίτητη η προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου για το έτος 2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τη διενέργεια και διάθεση ποσού προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2022.
2. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% για την προαναφερόμενη προμήθεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2022 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
1. Δομετίου Βασίλειος
2. Καλφαντή Βασιλική
3. Μπόκιας Βασίλειος
4. Ρουμελιώτη Βασιλική
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
8. Πάτσιου Ιωάννα
9. Ζάρκος Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 01-4-2022
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email