15/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   3    /  04  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    15   /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί παραχωρήσεως  πλατείας  της Κοινότητας Στενού στην κυρία Μπαρλαούρα Αργυρώ

για το πανηγύρι  την 16ην  Ιουλίου 2022.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  4ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  9702/30-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)                               3.-   Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού   1.-Γ. Κοτούλας    Πρόεδρος  Κοινότητας Μουλκίου

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Δ. Γκορίτσας Πρόεδρος Κοινότητας Ματίου.

                                                                                   

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον   ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Μυττάς  Ιωάννης)   εισηγούμενος  τα θέματα,  είπε  πως έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση  αφού προέκυψε μετά την επίδοση πρόσκλησης της  Επιτροπής  Ποιότητας και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση κατά προτεραιότητα, βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα που πρέπει να συζητηθεί ως εξής: «Περί παραχωρήσεως  πλατείας  της Κοινότητας Στενού στην κυρία Μπαρλαούρα  Αργυρώ για το πανηγύρι  την 16ην  Ιουλίου 2022»  ακολούθως ανέφερε ότι:

 

Η  κυρία Μπαρλαούρα  Αργυρώ του  Δημητρίου, μας υπέβαλε την από 04-07-2022 σχετική αίτησή της και μας ζητεί όπως της  παραχωρήσουμε την Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας  Στενού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Πανηγύρι)  της τοπικής εορτής της Αγίας Μαρίνας την 16ην Ιουλίου 2022.

 

 

 

 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι,   ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Στενού με το από 04-07-2022 σχετικό έγγραφό του, εγκρίνει την παραχώρηση της  εν λόγω Πλατείας στην κ. Μπαρλαούρα  Αργυρώ,  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Πανηγύρι)  της τοπικής εορτής της  Αγίας Μαρίνας που θα πραγματοποιηθεί την 16ην  Ιουλίου 2022.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-    Την  από 04-07-2022  αίτηση της κυρίας Μπαρλαούρα  Αργυρώς.

 4.-    Την  από 04-07-2022  θετική  απόφαση της Κοινότητας  Στενού.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

Την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης κατά προτεραιότητα βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133.

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει  την παραχώρηση  της  Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας  Στενού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Πανηγύρι)  της τοπικής εορτής της Αγίας Μαρίνας την 16ην  Ιουλίου 2022, στην  κ. κυρία Μπαρλαούρα  Αργυρώ του  Δημητρίου με τις εξής προϋπoθέσεις:

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση της εν λόγω πλατείας.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα της κυρίας

Μπαρλαούρα  Αργυρώς.

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

ε)  Η αιτούσα θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων

έναντι  του κορωνοϊού COVID-19.

 

και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    15  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο    04-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email