15/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61Η0Ω1Θ-ΥΜ9

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 24-1-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:859

 Απόφαση Δημάρχου αριθ.15

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

                                                        

        

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
  3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

 

Print Friendly, PDF & Email