15/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          (ΑΔΑ:ΨΠ3ΟΟΚ3Ξ-Ο3Μ)

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 05/07-7-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Αριθμός Απόφασης 15/2021

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Ιουλίου  του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την  αριθμ. πρωτ:71/02-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  δηλαδή:

 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος          Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική                                Τσαμαντά Ελένη
 4. Μπόκιας Βασίλειος        Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                   6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                        6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 1ο   θέμα με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ:6446/25-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

 1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με αριθ. πρωτ:61/28-6-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008820172) και την διενέργεια της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2021 με τα είδη και ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 08/2021 μελέτη του Τμήματος Κινητού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής.
 2. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.
 4. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (67.942,08€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. για την προαναφερόμενη παροχή  Προμήθειας.
 5. H παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων με σκοπό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7.   Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  08-7-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email