15/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  6  / 13-4-2020 τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  15 / 2020

 

Περίληψη:  «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαβασιλείου Νικολάου για την τοποθέτηση αυτόματου

                     πωλητή στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου  του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, (Ζάρκος Δημήτριος), έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 6ην  τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  71/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ζάρκου Δημητρίου, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 13ην Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν

-5 – μέλη  δηλαδή.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος                        ( Πρόεδρος)             1.- Αικατερίνη       Λούτα                  Μέλος

2.- Βασιλική          Μπουζιάνη-Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος)          2.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου    Μέλος

3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                       Μέλος                     3.- Παναγιώτα      Πανάγου              Μέλος

4.- Βασίλειος        Νανόπουλος                     «                          4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου

5.- Αριστείδης      Βαφειαδάκης                     «                               ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

 

 

 

Θέμα   1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαβασιλείου Νικολάου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου  του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής,   μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθως ο πρόεδρος  τους ανέφερε ότι υποβλήθηκε στην Σχολική Επιτροπή η από14-02-2020 αίτηση του κ. Παπαβασιλείου Νικολάου με την οποία μας γνωρίζει ως εκπρόσωπος  και διαχειριστής της Ν κ Π. Παπαβασιλείου ΟΕ, «……..παρακαλώ όπως εξετάσετε και εγκρίνετε την σύμβαση χρησιδανείου για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή νερών, καφέ αναψυκτικών και τυποποιημένων τροφίμων σε χώρο του κτιρίου του Δημαρχείου και στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.  Στο υπόδειγμα σύμβασης  που επισυνάπτεται τονίζεται ότι ο Δήμος και η Σχολική Επιτροπή δεν χρεώνεται καθοιονδήποτε  τρόπο, δεν έχει ρήτρες και μπορεί να ζητήσει την αφαίρεση του μηχανήματος οποιαδήποτε στιγμή.»

 

 

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

Την   αναβολή  του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15 /2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   13-04-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email