15/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  16   –    6    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    15  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1 ΟΝ  «Απαγόρευση  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, τα Σάββατα του καλοκαιριού στην

παραλιακή  ζώνη του Κιάτου, επί της οδού Ποσειδώνος.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    16ην  Ιουνίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00  μ. μ.  συνήλθε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4750/15-6-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  της  παρ. 5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα

–   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Μυττάς        (Μέλος)                               1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)

2.- Σταμάτιος       Γκούμας       (Μέλος)                               2.- Δημήτριος  Σώκος           (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος   (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας  (Μέλος)

5.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα  1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  Στη παρούσα συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της πλειοψηφίας και της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   κ. Μυττάς Ιωάννης, ο οποίος έχει εκλεγεί με  τις περισσότερες ψήφους εν απουσία  του προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα και του αντιπροέδρου κ. Σώκου Δημητρίου, βάση της παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης,    εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Απαγόρευση  κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, τα Σάββατα του καλοκαιριού στην  παραλιακή  ζώνη του Κιάτου, επί της οδού Ποσειδώνος.» ανέφερε τα  εξής:

 

1.- Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα  εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου  και

2.- Ο Εμπορικός Σύλλογος  Κιάτου (Ο  ΕΡΜΗΣ) με το υπ’ αριθ. 2780/10-6-2020 σχετικό έγγραφό του, μας ζήτησε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο, επί της οδού Ποσειδώνος κατά τα Σάββατα του καλοκαιριού από τις 20: 00  το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί, όπου μας παρέθεσε και λίστα υπογραφών των καταστηματαρχών της παραλιακής  ζώνης , όπου αποτελεί αναπόσπαστό τμήμα της παρούσας απόφασης .

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι,   μετά από πολλά παράπονα των ιδίων των καταστηματαρχών  που έχουν υπογράψει το παρόν έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου,  δεν επιθυμούν την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο, επί της οδού Ποσειδώνος κατά τα Σάββατα του καλοκαιριού από τις 20: 00  το βράδυ έως τις 6:00 το πρωί, καθώς και μετά από πολλές αντιδράσεις  των μόνιμων κατοίκων  της εν λόγω περιοχής .

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την αίτηση του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου  (Ο Ερμής).

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 Κρίνει τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα

 

Την μη απαγόρευση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τα Σάββατα του καλοκαιριού στην παραλιακή ζώνη του Κιάτου, επί της οδού Ποσειδώνος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     15  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27-7-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

                                                          Και   α/α/

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           (Μέλος της πλειοψηφίας με τις περισσότερες ψήφους )

Print Friendly, PDF & Email