15/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     5  / 22-04-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  15  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 2Ο «Περί  συζητήσεως  της αιτήσεως του Νικολάου Σπυρόπουλου για την μείωση μισθώματος κυλικείου

                   του 1ου   ΕΠΑ. Λ.  –   2ο ΓΕΛ   –   1ου    Ε.  Κ.   Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  22ην  Απριλίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Γ.  Κουκουμέλης             «                                                  3.- Β.  Kελλάρης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  2ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως  της αιτήσεως του Νικολάου Σπυρόπουλου για την μείωση

μισθώματος κυλικείου    του 1ου   ΕΠΑ. Λ.  –   2ο ΓΕΛ   –   1ου    Ε.  Κ.   Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 Ο  Νικόλαος  Σπυρόπουλος  του Δημητρίου,   μισθωτής  του κυλικείου  του 1ου  ΕΠΑ. Λ. –   2ου  ΓΕΛ  –  1ου  Ε. Κ.

Κιάτου, μας υπέβαλε  την από  5-4-2019 αίτησή του, όπου  έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στην Σχολική Επιτροπή

63/5-4-2019   και  αιτείται  την μείωση  του αρχικού μισθώματος από το ποσοστό  των 65,00€ ανά μαθητή σε

50,00€ ανά μαθητή, όπου  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο κ. Σπυρόπουλο  Νικόλαο έχουμε

υπογράψει σύμβαση με αριθ. πρωτοκόλλου 213/28-9-2018 , όπου έχει διάρκεια  εννέα (9)  χρόνια, αρχίζει από

1-10-2018 και λήγει 30-6-2027, όπου το ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό

διαγωνισμό που έγινε  στις 23-5-2018 και ετησίως ανέρχεται σε εξήντα πέντε  ευρώ (65,00) για  κάθε ένα μαθητή

του σχολείου, γεγονός  που βάση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4257/2014, επιτρέπεται η μείωση του ύψους

των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την  1η Ιουνίου

2010,  επίσης βάση της παρ. 5 του άρθρου  15  του Ν. 4013/2011 προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς

είναι να  έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ετησίως, γεγονός ότι,   με βάση τα  δεδομένα

ΔΕΝ   ΕΧΟΥΜΕ  το δικαίωμα μείωσης  του εν λόγω  μισθώματος .

 

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

 

 

 

 

 

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4257/2014
  4. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  5. Τις σχετικές διατάξεις του του Ν. 4013/2011 και
  6. Την από 5-4-2019  αίτηση  του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου.

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

1.- Δεν   εγκρίνει   την μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος στον κ. Σπυρόπουλο Νικόλαο  του  Δημητρίου που

αιτείται  ως  μισθωτής του κυλικείου του 1ου   ΕΠΑ. Λ.  –   2ο ΓΕΛ   –   1ου    Ε.  Κ.   Κιάτου   και παραμένει στο

συμβατικό μίσθωμα  που ανέρχεται σε εξήντα πέντε (65,00) ευρώ  για κάθε ένα μαθητή  ετησίως.

 

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    15  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κουκουμέλης        Γεώργιος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  22-04-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email