Απόφαση 15/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/15-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 15/2013

Περίληψη: « Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 22.294,56€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως B΄ κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 20/09-04-12 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Eλένη Παπαθανασίου
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.-Ελένη Καππαή Καλπαξή
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.-Γεώργιος Κουκουμέλης
4.-Παναγιώτης Μεγαρίτης 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ
5.- Κων/νος Κελλάρης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (22.294,56)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Ο Δήμος Σικυωνίων μας κοινοποίησε την με υπ’ αριθ. 124/08-04-2013 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56) €, (B΄ Κατανομή) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.
1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.
Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:
1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και
2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων
Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2013 ως (B΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€ το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (B΄ Κατανομή) και

Β.- Κατανέμει το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€ στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων ως εξής:

Α/Α ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 1ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 3.700,00
2 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2.300,00
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1.200,00
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 1.200,00
5 1ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2.700,00
6 1ον ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ –ΣΕΚ-2ον ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ. 7.800,00
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ 1.600,00
8 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.794,56
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 22.294,56

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (22.294,56)€
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Μεγαρίτης Παναγιώτης
4.- Κελλάρης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16-04-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email