15η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

15η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020

Κιάτο 30/06/2020

αρ. πρωτ.: 5387

 

   

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση της 132/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ορισμός δικηγόρου για την παράσταση μετ’ υπομνήματος, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως.

 

* λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου

2. Υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

*λόγω της ανάγκης εμπρόθεσμης υποβολής

 

Print Friendly, PDF & Email